สาระ และผลการเรียนรู้  วิชาชีพดุริยางค์ไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

สาระที่  1    ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของดนตรีไทย
มาตรฐาน  1.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  เห็นคุณค่าของดนตรี
ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
ผลการเรียนรู้
                 1.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทย  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย
                 2.  ระบุคุณค่าของดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และภูมิปัญญาไทย
สาระการเรียนรู้
           ดนตรีไทย  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย  ดนตรีไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และภูมิปัญญาไทย
มาตรฐาน  1.2  เข้าใจประวัติที่มา  ลักษณะของเครื่องดนตรีไทยประเภทของวงดนตรีไทยและการบำรุงรักษา
เครื่องดนตรีไทย
ผลการเรียนรู้
                 1.  อธิบายประวัติที่มา  ประเภท  วิวัฒนาการ  องค์ประกอบของเครื่องดนตรีไทย
สาระการเรียนรู้
          ประวัติที่มา  ประเภท  วิวัฒนาการ  องค์ประกอบของเครื่องดนตรีไทย
มาตรฐาน  1.3  วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่อดนตรีไทยอย่างอิสระชื่นชม
ผลการเรียนรู้
                 1.  อธิบายความรู้สึก  ความคิดต่อดนตรีไทยอย่างอิสระ  ชื่นชม
สาระการเรียนรู้
          ความสัมพันธ์ระหว่างวงดนตรีไทยแต่ละสมัย