การประสมวงดนตรีไทย


         การประสมวงดนตรีไทย  คือ การเอาเครื่องดนตรีต่าง ๆ มาบรรเลงร่วมกันมากบ้าง
    
     น้อยบ้างโดยยึดหลักที่ว่า เครื่องดนตรีแต่ละชนิดที่นำมาประสมกันนั้น ต้องจัดให้พอ
 
     เหมาะ เมื่อบรรเลงพร้อม ๆ  กันแล้ว มีเสียงดังไพเราะผสมกลมกลืนกันอย่างดี ดังนั้น

     นับตั้งแต่สมัยโบราณมาถึงปัจจุบัน   จึงมีวงดนตรีขนาดต่าง ๆ  เกิดขึ้นมากมาย ทั้งวง

     ที่มีเครื่องดนตรีประสมกันน้อยชิ้น    คือ  2 - 3 ชิ้น  จนถึงวงที่มีเครื่องดนตรีประสมกัน

     นับร้อยชิ้นขึ้นไป  ทั้งนี้การประสมวงดนตรีไทยยึดหลักการที่ว่า  ให้เครื่องดนตรีทที่มี
 
     เสียงแหลมสูง  และเป็นเครื่องนำอยู่ทางด้านขวามือ ส่วนเครื่องดนตรีที่มีเสียงทุ้มต่ำ
 
     และเป็นเครื่องตาม  จะอยู่ทางด้านซ้ายมือของวง    สำหรับวงดนตรีไทยนั้นมีอยู่ด้วย

     กันหลายประเภท   เช่น   วงดนตรีพื้นบ้าน    วงดนตรีเฉพาะกาล   และวงดนตรีที่เป็น

     วงมาตรฐานซึ่งมีอยู่ด้วยกัน  3  ชนิด   คือ  วงปี่พาทย์  วงเครื่องสาย  และวงมโหรี