หน้าที่ของเครื่องดนตรีในวงมโหรี
เครื่องดนตรี
ชื่อ
หน้าที่ของเครื่องดนตรีในวงมโหรี
 ระนาดเอก
ตีพร้อมกันทั้งสองมือเป็นคู่แปด  ดำเนินทำนอง
เก็บถี่ ๆ แต่บางโอกาสจะตีกรอหรือรัวบ้างก็ได้
มีหน้าที่เป็นผู้นำวง  ระนาดเอกโดยปกติตีด้วย
ไม้แข็ง ซึ่งมีเสียงแกร่งกร้าว แต่บางโอกาส
อาจจะใช้ไม้นวมตีให้มีเสียงนุ่มนวล
ระนาดทุ้ม
ตีพร้อมกันทั้งสองมือบ้าง  ตีมือละลูกบ้าง
และมือละหลาย ๆ ลูก มีหน้าที่สอดแทรก
หยอกล้อยั้วเย้าไปกับทำนองให้มีความสนุกสนาน
ระนาดเอกเหล็ก
ตีพร้อมกันทั้งสองมือเป็นคู่แปด ดำเนินทำนอง
ถี่ ๆ บ้าง ตีกรอบ้าง และรัวบ้าง เช่นเดียวกับ
ระนาดเอก มีหน้าที่ช่วยให้เสียงกระหึ่มขึ้นเท่านั้น  
ไม่มีหน้าที่เป็นผู้นำวง
 ระนาดทุ้มเหล็ก
ตีมือละลูกหรือหลาย ๆ ลูก ดำเนินทำนองห่าง ๆ มีหน้าที่ยั้วเย้าทำนองเพลงในระยะห่าง ๆ
ฆ้องวงใหญ่
ตีพร้อมกันทั้งสองมือบ้าง ตีมือละลูกบ้าง 
มีหน้าที่ดำเนินทำนองซึ่งเป็นเนื้อเพลงหลักของวง