วงมโหรีเครื่องใหญ่

     ประวัติ
               วงมโหรีเครื่องใหญ่  เกิดจากการนำวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่  มาบรรเลงรวมกับ
     วงเครื่องสายเครื่องคู่ ซึ่งตามประวัติวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 
     ดังนั้นวงมโหรีเครื่องใหญ่ จึงน่าจะเกิดขึ้นในสมัยนี้เช่นเดียวกัน
                เครื่องดนตรีที่ประสมอยู่ในวงมโหรีเครื่องใหญ่  ประกอบด้วย


1.  ซอสามสาย
2.  ซอสามสายหลิบ 
3.  ซอด้วง   
4.  ซออู้  
5.  จะเข้
6.  ระนาดเอกมโหรี   
7.  ระนาดทุ้ม        
8.  ระนาดเอกเหล็ก
9.  ระนาดทุ้มเหล็ก
10.  ฆ้องวงใหญ่มโหรี
11.  ฆ้องวงเล็กมโหรี  
12.  ขลุ่ยหลิบ    
13.  ขลุ่ยเพียงออ
14.  โทน - รำมะนา
15.  ฉิ่ง 
16.  ฉาบเล็ก   
17.  ฉาบใหญ  
18.  กรับ
19.  โหม่ง    
1  
1   
2   
2   
2
1
1  

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
คัน
คัน
คัน
คัน
ตัว
ราง
ราง
ราง
ราง
วง
วง
เลา
เลา
คู่
คู่
คู่
คู่
คู่
ใบ

     โอกาสในการนำวงมโหรีเครื่องใหญ่ไปใช้
          
วงมโหรีเครื่องใหญ่นิยมบรรเลงสำหรับความบันเทิง   และการขับกล่อม   เช่นเดียวกับ
     วงมโหรีวงเล็ก และวงมโหรีเครื่องคู่ ไม่นิยมบรรเลงประกอบพิธีกรรม หรือประกอบการแสดง