วงมโหรีเครื่องคู่

     ประวัติ
              วงมโหรีเครื่องคู่   เกิดจากการนำวงปี่พาทย์เครื่องคู่   มาบรรเลงรวมกับวงเครื่องสาย
     เครื่องคู่  ซึ่งตามประวัติวงปี่พาทย์เครื่องคู่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่  3 ดังนั้นวงมโหรีเครื่องคู่
     จึงน่าจะเกิดขึ้นในสมัยนี้เช่นเดียวกัน
              เครื่องดนตรีที่ประสมอยู่ในวงมโหรีเครื่องคู่  ประกอบด้วย


1.  ซอสามสาย
2.  สายสามสายหลิบ 
3.  ซอด้วง   
4.  ซออู้  
5.  จะเข้
6.  ระนาดเอกมโหรี   
7.  ระนาดทุ้ม          
8.  ฆ้องวงใหญ่มโหรี 
9.  ฆ้องวงเล็กมโหร
10.  ขลุ่ยหลิบ
11.  ขลุ่ยเพียงออ
12.  โทน - รำมะนา
13.  ฉิ่ง 
14.  ฉาบเล็ก     
15.  โหม่ง    
1  
1   
2   
2   
2  

1
1
1
1
1
1
1
1
1
คัน
คัน
คัน
คัน
ตัว
ราง
ราง
วง
วง
เลา
เลา
คู่
คู่
คู่
ใบ

     โอกาสในการนำวงมโหรีเครื่องคู่ไปใช้     
              วงมโหรีเครื่องคู่นิยมบรรเลงสำหรับความบันเทิง   และการขับกล่อม  เช่นเดียวกับ
      วงมโหรีวงเล็ก และวงเครื่องสาย ไม่นิยมบรรเลงประกอบพิธีกรรม หรือประกอบการแสดง