คำชี้แจงก่อนเรียน

 
1. ให้นักเรียนเข้าไปศึกษารายละเอียดเนื้อหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้

2. เมื่อศึกษาเสร็จในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายหน่วย

3. เมื่อศึกษาครบทั้ง 3 หน่วยการเรียนรู้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

    กรณีที่ทดสอบไม่ผ่านควรกลับไปศึกษาเนื้อหาอีกครั้ง