คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ศ30204 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพดุริยางค์ไทย
เวลา  20 ชั่วโมง   
 

 

                                    
ชื่อรายวิชา เครื่องดนตรีไทย
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จำนวน 0.5 หน่วยกิต 
      ศึกษาประวัติที่มาของเครื่องดนตรีไทย  ประเภทของเครื่องดนตรีไทย  วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีไทย 
 องค์ประกอบของเครื่องดนตรีไทย   การประสมวงดนตรีไทย  และประวัติการประสมวงดนตรีไทย หลักการ
 บรรเลงดนตรีไทย  หน้าที่และบทบาทของเครื่องดนตรีในวงดนตรีไทย   ประโยชน์ของวงดนตรีไทย  เพื่อให้
 ผู้เรียนมีความรู้  มีความเข้าใจในดนตรีไทยอย่างมีหลักการ  ตระหนัก เห็นคุณค่าของดนตรีไทย ภาคภูมิใจ
 รักและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ ถ่ายทอดความรู้สึกอย่างมีอิสระชื่นชมและ
 ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน