นางสาวยศธร  เมฆาระ
รหัสนักศึกษา 3025556002
สาขาวิชา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  แขนงวิชาดนตรีไทย  คณะศิลปศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
E - mail  Yodsatorn0846@gmail.com
Tel  082-2880846
 
     

นางสาวอังคณา  วิชัยดิษฐ
รหัสนักศึกษา 3025556003
สาขาวิชา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  แขนงวิชาดนตรีไทย  คณะศิลปศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
E - mail  chaaom2929@gmail.com
Tel  086-9549574