• ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปส่วนภูมิภาค
    ชุดการสอนรำวงเวียนครก กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
    ระบำมิตรไมตรีวิถีพุมเรียง
    ระบำนาฏยาบูชาพระธาตุ
    รำวงเวียนครก
    การแสดงระบำแขกแดงเกี้ยวยาหยี