• แผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
  ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  รับนักศึกษา   
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรครู ๕ ปี)  สังกัดคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  โดยรับ ๒ สาขาวิชา คือ

  1. สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา รวม ๒๕ คน 
  2. สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (แขนงดนตรีไทย และ แขนงคีตศิลป์ไทย) รวม ๑๕ คน

  คณะศิลปศึกษา มีระเบียบกำหนดว่า ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ จะต้องมีผลการสอบ PAT๕ (ความถนัดเฉพาะในวิชาชีพครู) ที่จัดสอบโดยสำนักทดสอบแห่งชาติ  รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษา ให้ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็ปไซด์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ :  www.bpi.ac.th และสามารถลิงค์ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็ปไซด์ของ คณะศิลปศึกษา

  ระยะเวลาในการสมัคร การสอบและวิชาสอบ
      ตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  คุณสมบัติของนักเรียนผู้สมัคร
  สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังจะสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. ๖ หรือเทียบเท่า)     มีพื้นฐาน/ความสามารถ/ทักษะ ในด้านนาฏศิลป์ไทย หรือดนตรีไทย หรือคีตศิลป์ไทย ตามสาขาวิชาที่สมัคร โดยต้องผ่านเกณฑ์การสอบทักษะวิชาในสาขาที่สมัคร

  สถานที่สมัคร
    ต้องการศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สมัครที่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช