• แบบสำรวจสำหรับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  1.1 แบบประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

  2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน

  2.2 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต

  3.2 แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

  3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต

  4.3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร

  5.2 แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอน

  6.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

  6.3 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้