• แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำวิชา

  ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

   

  ภาควิชาศึกษาทั่วไป
  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๑๒๐๐๑

  คณิตศาสตร์และสถิติ

  น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊

  ๓๐๐-๑๓๐๐๑

  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี

  ๓๐๐-๑๔๐๑๒

  การเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

  นางยงยี ภัทรนุธาพร

  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๑๑๐๐๓

  ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม

  นายณัฐวัตร  อินทร์ภักดี

  ๓๐๐-๑๔๐๑๔

  ชีวิตกับสุขภาพ

  นายธานินทร์ โสภิกุล

  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๑๑๐๐๔

  นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

  นายธานินทร์ โสภิกุล

  ๓๐๐-๑๔๐๐๗

  กฎหมายในชีวิตประจำวัน

  นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
  นางเกวริฐา  รองพล

  ๓๐๐-๑๔๐๑๙

  การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

  นางยงยี ภัทรนุธาพร

   

  ภาควิชาการศึกษา/ชีพครู
  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๒๑๐๐๔

  จิตวิทยาการศึกษา

  นายวิทยา  ดีทอง
  น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊

  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๒๑๐๐๖

  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

  น.ส.ราตรี ลือชัย
  น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊

  ๓๐๐-๒๑๐๐๘

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

  นางเกวริฐา  รองพล

  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๒๑๐๐๕

  การแนะแนวและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

  น.ส.ราตรี  ลือชัย
  น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊

  ๓๐๐-๒๑๐๑๕

  การศึกษาพิเศษ

  นายวิทยา ดีทอง

  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๒๑๐๑๑

  ประสบการณ์วิชาชีพครู

  นางจินดา  เครือหงส์
  นายวิทยา  ดีทอง
  น.ส.ราตรี ลือชัย
  น.ส.ปาริชาติ  แช่เบ๊

  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๕

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๒๑๐๑๔

  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ๑

  นางเกวริฐา  รองพล และกรรมการ

  ๓๐๐-๒๑๐๑๕

  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ๒

  นางเกวริฐา  รองพล และกรรมการ

   

  ภาควิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา
  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๒๐๑-๒๒๐๑๕

  ทักษะนาฏศิลป์ ๒ (ละครพระนาง)

  นางโสรฎา  บุญวงศ์
  นางพีรพรรณ  ถิ่นกาญจน์

  ๒๐๑-๒๒๐๒๒

  ทักษะนาฏศิลป์ ๒ (โขนพระ)

  ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์

  ๒๐๑-๒๒๐๒๙

  ทักษะนาฏศิลป์ ๒ (โขนยักษ์)

  นายวีระยุทธ์ เรณุมาศ
  ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง

  ๒๐๑-๒๒๐๓๖

  ทักษะนาฏศิลป์ ๒ (โขนลิง)

  ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.

  ๓๐๑-๒๒๐๐๕

  หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์

  นางคณรัตน์ บัวทอง

  ๓๐๑-๒๒๐๑๕

  ศิลปะการแต่งหน้าและทำผม

  น.ส.ลภัสรดา โพธิ์แส

  ๓๐๑-๒๒๐๒๐

  สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ

  นายเฉลิมพล จันทรโชติ

  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๑-๒๒๐๐๕

  หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์และภาษานาฏศิลป์

  นางคณรัตน์ บัวทอง

  ๒๐๑-๒๒๐๑๕

  ทักษะนาฏศิลป์ ๒ (ละครพระนาง)

  นางโสรฎา บุญวงศ์
  นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์

  ๒๐๑-๒๒๐๑๗

  ทักษะนาฏศิลป์  ๔ (ละครพระ นาง)

  น.ส.ลภัสรดา โพธิ์แส
  น.ส.ศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติ

  ๒๐๑-๒๒๐๒๔

  ทักษะนาฏศิลป์  ๔ (โขนพระ)

  นายเฉลิมพล จันทรโชติ

  ๒๐๑-๒๒๐๓๐

  ทักษะนาฏศิลป์  ๔ (โขนยักษ์)

  นายวีระยุทธ์  เรณุมาศ
  ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น

  ๒๐๑-๒๒๐๓๘

  ทักษะนาฏศิลป์  ๔ (โขนลิง)

  นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล

  ๓๐๑-๒๒๐๐๔

  การเขียนเพื่องานนาฏศิลป์

  นายสุพัฒน์  นาคเสน

  ๓๐๑-๒๒๐๐๘

  วรรณคดีการละคร

  นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี

  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๑-๒๒๐๐๑

  ประวัติศาสตร์นาฎศิลป์ไทย

  นายวีระยุทธ  เรณุมาศ

  ๓๐๑-๒๒๐๐๙

  การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา

  ดร.สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์

  ๓๐๑-๒๒๐๑๓

  ทักษะศิลปะการแสดง

  นางคณรัตน์  บัวทอง
  นางพรปวีณ์ ขุฑ์ทะกะพันธ์
  นายเฉลิมพล จันทร์โชติ
  ว่าที่เรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ ร.น.
  นายวีระยุทธ  เรณุมาศ

  ๓๐๑-๒๒๐๒๒

  หลักการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง

  นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล

  ๓๐๑-๒๒๐๓๔

  การออกแบบเครื่องแต่งกายแต่งหน้าและทรงผม

  น.ส.ลภัสรดา โพธิ์แส

  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๑-๒๒๐๒๕

  ทักษะสร้างสรรค์เพื่อการสอน

  นางปัทมา  สกุลณี
  น.ส.ศุรัณย์ลักษณ์  ตัณฑจิตติ

   

  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา
  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๓-๒๒๐๐๑

  สุนทรียศาสตร์ดุริยางคศิลป์

  นายกณพ กิ้มเฉี้ยง

  ๓๐๓-๒๒๐๒๖

  การบันทึกโน้ตเพลงไทย

  นางวรพรรณ  ด่านสกุล

  ๓๐๓-๒๒๐๑๙

  ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  ๒

  นายภัทรพงษ์  สิงห์แก้ว
  น.ส.นันทิกานต์ แสงคำ

  ๓๐๓-๒๒๐๑๔

  จังหวะหน้าทับ

  นายณัฐเศรษฐ  ดำเนินผล

  ๓๐๓-๒๒๐๒๖

  ทักษะเพลงไทย ๒

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
  นายกณพ  กิ้มเฉี้ยง
  นายธนาวุฒิ ชุมทอง

  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๓-๒๒๐๐๙

  หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีคีตศิลป์ไทย 

  นางพรพิมล  ราชกิจกำธร

  ๓๐๓-๒๒๐๑๓

  การปรับวงดนตรีไทย

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
  นายชยพร  ไขยสิทธิ์

  ๓๐๓-๒๒๐๒๑

  ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  ๔

  นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว

  ๓๐๓-๒๒๐๒๘

  ทักษะเพลงไทย ๔

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา  หมื่นแสวง
  นายชยพร  ไขยสิทธิ์
  นายจักรพล  จบสัญจร

  ๓๐๓-๒๒๐๔๔

  บุคคลสำคัญทางดนตรีคีตศิลป์ไทย

  น.ส.นันทิกานต์  แสงคำ

  ๓๐๓-๒๒๐๓๗

  ทักษะการขับร้องเพลงไทย ๔

  น.ส.กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว

  ๓๐๓-๓๐๐๐๒

  ทักษะขลุ่ย

  นายจักรพล  จบสัญจร

  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๓-๒๒๐๐๓

  การวิจัยดุริยางคศิลป์

  นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
  น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊

  ๓๐๓-๒๒๐๑๖

  ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู ๒      

  นายอรุษ  อักษรนำ
  น.ส.นันทิกานต์ แสงคำ

  ๓๐๓-๒๒๐๒๒

  ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  ๕

  น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ

  ๓๐๓-๒๒๐๒๓

  ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  ๖

  นางสุจิตตรา มินา
  นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว

  ๓๐๓-๒๒๐๒๙

  ทักษะเพลงไทย ๕

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง

  ๓๐๓-๒๒๐๓๐

  ทักษะเพลงไทย ๖

  น.ส.นันทิกานต์ แสงคำ
  นายชยพร  ไชยสิทธิ์

  ๓๐๓-๒๒๐๓๓

  การแปรทำนอง

  นายชยพร  ไชยสิทธิ์

  ๓๐๓-๒๒๐๓๙

  ทักษะการขับร้องเพลงไทย ๖

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๓๐๓-๒๒๐๔๒

  เสภา พากย์  เจรจรา

  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล

  ๑๐

  ๓๐๓-๒๒๐๔๓

  การประพันธ์คำร้องและบทละคร

  นายศิวพงศ์  กั้งสกุล

  ๑๑

  ๓๐๓-๒๒๐๔๙

  การสอนดนตรีและขับร้องสำหรับเด็ก

  นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
  นายภัทรพงษ์  สิงห์แก้ว

  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๓-๒๒๐๔๘

  การสอนดนตรีคีตศิลป์แบบบูรณาการ

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  นายชยพร ไชยสิทธิ์

  ๓๐๓-๒๒๐๐๖

  การจัดการแสดงดนตรี

  นายอานนท์  ไกรแก้ว
  นายกณพ กิ้มเฉี้ยง

  ๓๐๓-๒๒๐๖๒

  สัมนาดนตรีไทย

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  นายชยพร ไชยสิทธิ์

  ๓๐๓-๓๐๐๐๔

  ทักษะกลองยาว

  นายณัฐเศรษฐ  ดำเนินผล

  ๓๐๓-๓๐๐๐๕

  เพลงร้องสำหรับเด็ก (เฉพาะสาขานาฏศิลป์)

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว