• แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำวิชา

  ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

   

  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๑๓๐๐๓

  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  น.ส.พัชรี มีสุคนธ์
  นางอัญจนา คงนุ่น
  น.ส.พรทิพย์ มหันตมรรค

  ๓๐๐-๑๒๐๐๕

  วรรณคดีไทยศึกษา

  นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี

  ๓๐๐-๑๒๐๐๖ ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสู่งานอาชีพ

  น.ส.โชติกา ขนะสิทธิ์

  ๓๐๐-๒๑๐๐๒ จิตวิทยาสำหรับครู นายวิทยา ดีทอง
  ๓๐๐-๒๑๐๐๘ ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
  น.ส.โชติกา ขนะสิทธิ์
  ๓๐๑-๒๐๐๐๗ นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านสำหรับครู นางคณรัตน์ บัวทอง
  ๓๐๑-๒๒๐๑๑ การประพันธ์และการเขียนงานสำหรับครูนาฏศิลป์ นายสุพัฒน์ นาคเสน
  ๓๐๑-๒๒๐๐๒ ทักษะนาฏศิลป์ ๒ (ละครพระ-นาง) นางโสรฎา บุญวงศ์
  นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์
  น.ส.อัณณ์อากร แสงแก้ว
  ๓๐๑-๒๒๐๐๒ ทักษะนาฏศิลป์ ๒ (โขนพระ) นายเฉลิมพล จันทรโชติ
  ๑๐ ๓๐๑-๒๒๐๐๒ ทักษะนาฏศิลป์ ๒ (โขนลิง) ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ
  ๑๑ ๓๐๑-๒๒๐๐๒ ทักษะนาฏศิลป์ ๒ (โขนยักษ์) ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง
  ๑๒ ๓๐๐-๒๐๐๓๔ รำแม่บทโนรา นายสุพัฒน์ นาคเสน
  ๑๓ ๓๐๒-๒๐๐๐๑ สุนทรียศาสตร์กับดนตรีศึกษา นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
  ๑๔ ๓๐๒-๒๕๐๐๒ ทักษะดนตรีไทย (ระนาด) นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
  ๑๕ ๓๐๒-๒๕๐๐๒ ทักษะดนตรีไทย (เครื่องหนัง) นายณัฐเศรษฐ ดำเนินผล
  ๑๖ ๓๐๒-๒๕๐๐๒ ทักษะดนตรีไทย (จะเข้) ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
  ๑๗ ๓๐๒-๒๕๐๐๒ ทักษะดนตรีไทย (ซอ) น.ส.นันทิกานต์ แสงคำ
  ๑๘ ๓๐๒-๒๕๐๐๒ ทักษะดนตรีไทย (คีตศิลป์) น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  ๑๙ ๓๐๒-๒๕๐๐๖ พื้นฐานโสตทักษะ นายบุลเสฏฐ์ เพชรประสิทธิ์
  ๒๐ ๓๐๒-๒๐๐๐๘ คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรี นายอานนท์ ไกรแก้ว
  ๒๑ ๓๐๒-๒๕๐๑๖ ทักษะเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์หรือเครื่องสาย ๒ น.ส.รัชดา ขัตติสะ

   

  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๑๑๐๐๓

  ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม

  นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
  นายอนุชาต หีบเพชร

  ๓๐๐-๑๔๐๑๔ ชีวิตกับสุขภาพ นายธานินทร์ โสภิกุล
  ๓๐๐-๒๑๐๐๖ การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

  น.ส.ราตรี ลือชัย
  น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊

  ๓๐๐-๒๑๐๐๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

  น.ส.พัชรี มีสุคนธ์
  นางเกวริฐา รองพล

  ๒๐๑-๒๒๐๑๗ ทักษะนาฏศิลป์  ๔ (ละครพระ นาง) น.ส.ลภัสรดา โพธิ์แส
  น.ส.นฏกร พรทองวรรณ
  ๒๐๑-๒๒๐๒๔ ทักษะนาฏศิลป์  ๔ (โขนพระ) นายยงยุทธ ปาณะศรี
  ๒๐๑-๒๒๐๓๐ ทักษะนาฏศิลป์  ๔ (โขนยักษ์) นายวีระยุทธ์  เรณุมาศ
  ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
  ๒๐๑-๒๒๐๓๘ ทักษะนาฏศิลป์  ๔ (โขนลิง) นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล
  ๓๐๑-๒๒๐๐๔ การเขียนเพื่องานนาฏศิลป์ นายสุพัฒน์  นาคเสน
  ๑๐ ๓๐๑-๒๒๐๐๘ วรรณคดีการละคร นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
  ๑๑ ๓๐๓-๓๐๐๐๕ เพลงร้องสำหรับเด็ก น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  ๑๒ ๓๐๓-๒๒๐๐๙ หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีคีตศิลป์ไทย นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
  ๑๓ ๓๐๓-๒๒๐๑๓ การปรับวงดนตรีไทย

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
  นายชยพร  ไขยสิทธิ์

  ๑๔ ๓๐๓-๒๒๐๒๑ ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู ๔

  นายชยพร ไชยสิทธิ์
  น.ส.นันทิกานต์ แสงคำ

  ๑๕ ๓๐๓-๒๒๐๒๘ ทักษะเพลงไทย ๔

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
  น.ส.นันทิกานต์ แสงคำ
  นายชยพร ไชยสิทธิ์


  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๓

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๑๑๐๐๔

  นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

  นายธานินทร์ โสภิกุล

  ๓๐๐-๑๔๐๑๘ ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน น.ส.โชติกา ขนะสิทธิ์
  ๓๐๐-๒๑๐๐๕ การแนะแนวและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน น.ส.ราตรี ลือชัย
  น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊
  ๓๐๐-๒๑๐๑๕ การศึกษาพิเศษ นายวิทยา ดีทอง
  ๓๐๐-๒๑๐๒๒ สื่อการสอน น.ส.พัชรี มีสุคนธ์
  ๓๐๑-๒๒๐๐๙ การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา น.ส.อัณณ์ยากร แสงแก้ว
  ๓๐๑-๒๒๐๑๓ ทักษะศิลปะการแสดง

  นางคณรัตน์  บัวทอง
  นางพรปวีณ์ ขุฑ์ทะกะพันธ์
  นายยงยุทธ์  ปาณะศรี
  ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ
  นายเฉลิมพล จันทรโชติ

  ๓๐๑-๒๒๐๑๗ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป์

  ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ
  นายเบญจพล จันทรมานะ

  ๓๐๑-๒๒๐๒๒ หลักการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง

  นางคณรัตน์ บัวทอง

  ๑๐ ๓๐๑-๒๒๐๓๔ การออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งหน้าและทรงผม น.ส.ลภัสรดา โพธิ์แส
  ๑๑ ๓๐๓-๒๒๐๐๓ การวิจัยดุริยางคศิลป์ นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
  ๑๒ ๓๐๓-๒๒๐๑๖ ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู ๒

  น.ส.รัชดา ขัตติสา
  น.ส.นันทิกานต์ แสงคำ

  ๑๓ ๓๐๓-๒๒๐๒๓ ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู ๖ นายอรุษ อักษรนำ
  ๑๔ ๓๐๓-๒๒๐๓๐ ทักษะเพลงไทย ๖

  นายจักรพล  จบสัญจร
  นายชยพร  ไชยสิทธิ์

  ๑๕ ๓๐๓-๒๒๐๓๓ การแปรทำนอง นายชยพร  ไชยสิทธ์
  ๑๖ ๓๐๓-๒๒๐๔๙ การสอนดนตรีและขับร้องสำหรับเด็ก นายภัทรพงษ์  สิงห์แก้ว
  ๑๗ ๓๐๓-๒๒๐๓๙ ทักษะการขับร้องเพลงไทย ๖ น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  ๑๘ ๓๐๓-๒๒๐๔๒ เสภา พากย์ เจรจา นายศิวพงศ์ กั้งสกุล

  ๑๙

  ๓๐๓-๒๒๐๔๓ การประพันธ์คำร้องและบทละคร นายศิวพงศ์ กั้งสกุล


  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๔

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๒๑๐๑๑ ประสบการณ์วิชาชีพครู

  นางจินดา  เครือหงส์
  นายวิทยา  ดีทอง
  น.ส.ราตรี ลือชัย
  น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊

  ๓๐๑-๒๒๐๒๕ ทักษะสร้างสรรค์เพื่อการสอน

  นางปัทมา  สกุลณี นางโชติกา ปาณะศรี

  ๓๐๓-๓๐๐๐๓ ทักษะอังกะลุง นางวรพรรณ ด่านสกุล
  ๓๐๓-๒๒๐๔๘ การสอนดนตรีคีตศิลป์แบบบูรณาการ น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  นายชยพร  ไชยสิทธ์
  ๓๐๓-๒๒๐๐๖ การจัดการแสดงดนตรี นายอานนท์ ไกรแก้ว
  ๓๐๓-๒๒๐๕๓ ดนตรีพื้นเมือง นายจักรพล  จบสัญจร
  ๓๐๓-๒๒๐๕๖ ขับร้องเพลงไทย ๑ น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
   ๘ ๓๐๓-๒๒๐๑๗ ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู ๓ น.ส.นันทิกานต์ แสงคำ
  ๓๐๓-๓๐๐๐๑ ทักษะขิม น.ส.นันทิกานต์ แสงคำ
  ๑๐ ๓๐๓-๓๐๐๐๑ ทักษะขิม น.ส.รัชดา ขัตติสา


  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๕

  ลำดับที่

  รหัสวิชา

  ชื่อวิชา

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๑๒๐๑๓ การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๒ /หลักสูตร ๒๕๕๘

  น.ส.ปาริชาติ  แซ่เบ๊ และคณะกรรมการ

  ๓๐๐-๒๑๐๑๖ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ /หลักสูตร ๒๕๕๒ น.ส.ปาริชาติ  แซ่เบ๊ และคณะกรรมการ