• แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำวิชา

  ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

  นาฏศิลป์ไทยศึกษา

  ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  ๑

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐ -๑๑๐๐๑ ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ ศึกษาทั่วไป นายสุพัฒน์ นาคเสน
  ๓๐๐ -๑๑๐๐๒ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ศึกษาทั่วไป น.ส.ราตรี  ลือชัย
  ๓๐๐ -๑๒๐๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชีพครู นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
  ๓๐๐-๒๑๐๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ชีพครู นายวิทยา ดีทอง
  ๓๐๑-๒๐๐๐๒ กายวิภาคและการเคลื่อนไหวทางนาฏศิลป์ วิชาเอกเดี่ยว นายธานินทร์  โสภิกุล
  ๓๐๑-๒๐๐๐๘ ดนตรีสำหรับครูนาฏศิลป์ศึกษา วิชาเอกเดี่ยว นายจักรพล  จบสัญจร
  ๓๐๑ -๒๒๐๐๑ ทักษะนาฏศิลป์ ๑ (ละครพระนาง) วิชาเอกเดี่ยว นางโสรฎา  บุญวงศ์
  นางพีรพรรณ  ถิ่นกาญจน์
  ๓๐๑ -๒๒๐๐๑ ทักษะนาฏศิลป์ ๑ (โขนพระ) วิชาเอกเดี่ยว นายเฉลิมพล จันทรโชติ
  ๓๐๑ -๒๒๐๐๑ ทักษะนาฏศิลป์ ๑ (โขนยักษ์) วิชาเอกเดี่ยว ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง
  ๑๐ ๓๐๑ -๒๒๐๐๑ ทักษะนาฏศิลป์ ๑ (โขนลิง) วิชาเอกเดี่ยว ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
  ๑๑ ๓๐๑-๒๐๐๑๔ จารีตและประวัติบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์   นายสุพัฒน์  นาคเสน

   

  ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  ๒

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐-๑๓๐๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศึกษาทั่วไป นางจันทร์เพ็ญ  วงศ์วาสนา
  ๓๐๐-๒๑๐๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ชีพครู(นอกแผน) นายวิทยา  ดีทอง
  ๓๐๐-๒๑๐๐๙ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ชีพครู(นอกแผน) นางจินดา  เครือหงส์
  น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊
  ๔** ๓๐๐-๒๑๐๒๓ ปรัชญาการศึกษา ชีพครูเลือก ๑ นางเกวริฐา รองพล
  ๓๐๐-๒๑๐๑๙ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ชีพครูเลือก ๑ น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊
  ๒๐๑-๒๒๐๑๖ ทักษะนาฏศิลป์  ๓ (ละครพระ นาง) วิชาเอกเดี่ยว น.ส.ลภัสรดา   โพธิ์แส
  น.ส.นฏกร พรทองวรรณ
    ๒๐๑-๒๒๐๒๓ ทักษะนาฏศิลป์  ๓ (โขนพระ) วิชาเอกเดี่ยว นายเฉลิมพล จันทรโชติ
    ๒๐๑-๒๒๐๓๐ ทักษะนาฏศิลป์  ๓ (โขนยักษ์) วิชาเอกเดี่ยว นายวีระยุทธ์  เรณุมาศ
  ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น
    ๒๐๑-๒๒๐๓๗ ทักษะนาฏศิลป์  ๓ (โขนลิง) วิชาเอกเดี่ยว นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล
  ๓๐๑-๒๒๐๑๑ ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นบ้าน วิชาเอกเดี่ยว นางโชติกา ปาณะศรี
  นายสุมล ศักดิ์แก้ว
  ๓๐๑-๒๒๐๑๖ ดนตรีสำหรับครูนาฏศิลป์ วิชาเอกเดี่ยว นายบุลเสฏฐ์ เพชรประสิทธิ์
  ๓๐๑-๒๒๐๓๑ การอ่านทำนองเสนาะ วิชาเอกเลือก  ๑  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

   

  ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  ๓

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐-๑๒๐๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาทั่วไป น.ส.ธิดารัตน์   เกตุโรจน์
  น.ส.พัชรี มีสุคนธ์
  ๓๐๐-๒๑๐๐๒ การพัฒนาหลักสูตร ชีพครู (นอกแผน) น.ส.ราตรี ลือชัย
  ๓๐๐-๒๑๐๐๗ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ชีพครู (นอกแผน) น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊
  ๓๐๐-๒๑๐๑๐ การประกันคุณภาพการศึกษา ชีพครู (นอกแผน) นางเกวริฐา  รองพล
  ๓๐๑-๒๒๐๐๑ ประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ไทย วิชาเอกเดี่ยว นายวีระยุทธ  เรณุมาศ
  ๓๐๑-๒๒๐๐๓ จารีตนาฏศิลป์ไทย วิชาเอกเดี่ยว นายวีระยุทธ  เรณุมาศ
  ๓๐๑-๒๒๐๐๖ ศิลปวัฒนธรรมอาเชียน วิชาเอกเดี่ยว นายเฉลิมพล จันทรโชติ
  ๓๐๑-๒๒๐๑๒ ทักษะประสบการณ์การแสดง วิชาเอกเดี่ยว นางคณรัตน์  บัวทอง
  นายเฉลิมพล จันทรโชติ
  นางพรปวีณ์  ขุฑ์ทะกะพันธ์
  ว่าที่เรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ ร.น.
  นายวีระยุทธ เรณุมาศ

   

  ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  ๔

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐-๑๔๐๑๔ ชีวิตกับสุขภาพ ศึกษาทั่วไป
  เลือก ๔***
  นายธานินทร์  โสภิกุล
  ๓๐๐-๒๑๐๑๗ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ชีพครู
  เลือก ๓***
  น.ส.ราตรี ลือชัย
  น.ส.พัชรี มีสุคนธ์
  ๓๐๑-๒๒๐๐๗ การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ วิชาเอกเดี่ยว นางพรปวีณ์ ขุฑ์ทะกะพันธุ์
  ๓๐๑-๒๒๐๑๔ การละครตะวันตก วิชาเอกเดี่ยว น.ส.นฏกร พรทองวรรณ
  ๓๐๑-๒๒๐๒๑ การจัดการแสดงในสถานศึกษา วิชาเอกเดี่ยว นางปัทมา  สกุลณี
  น.ส.นฏกร พรทองวรรณ
  ๓๐๑-๒๒๐๒๔ ทักษะเพื่อการสอนนาฏศิลป์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอนวิชาเอก นางปัทมา  สกุลณี
  ๓๐๑-๒๒๐๒๓ ศิลปนิพนธ์ วิชาเอกเดี่ยว นางคณรัตน์ บัวทอง
  เฉลิมพล จันทรโชติ
  นายวีระยุทธ เรณุมาศ
  นายสุพัฒน์ นาคเสน
  นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล

   

  ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  ๕

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐-๒๑๐๑๒ การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑ ชีพครู น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊  และคณะกรรมการนิเทศการสอน

   

  ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

  แขนงวิชา   ดนตรีไทย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  ๑

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐ -๑๑๐๐๑ ภูมิวัฒน์พัฒนศิลป์ ศึกษาทั่วไป นายชยพร ไชยสิทธิ์
  ๓๐๐-๑๑๐๐๒ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ศึกษาทั่วไป น.ส.ราตรี  ลือชัย
  ๓๐๐ -๑๒๐๐๑ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชีพครู นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
  ๓๐๐-๒๑๐๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ   นายวิทยา ดีทอง
  ๓๐๒-๒๕๐๐๑ ทักษะดนตรีไทย ๑ (ระนาด-เครื่องหนัง-จะเข้-ซอ-คีตศิลป์)   นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
  นายธนาวุฒิ ชุมทอง
  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
  น.ส.นันทิกานต์ แสงคำ
  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  ๓๐๒-๒๕๐๐๘ ทฤษฎีดนตรีไทย   นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
  ๓๐๒-๒๐๐๐๗ ประวัติและพัฒนาการดนตรี   นางวรพรรณ ด่านสกุล
  ๓๐๒-๒๕๐๑๕ ทักษะเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์หรือเครื่องสาย ๑   นางสุจิตรา มินา
  นายกณพ กิ้มเฉี้ยง
  น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ
  ๓๐๐-๒๑๐๒๕ ดนตรีเพื่อการแสดงสร้างสรรค์พื้นบ้าน   นายชยพร ไชยสิทธิ์
  นายอานนท์ ไกรแก้ว

   

  แขนงวิชา   ดนตรีไทย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  ๒

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐-๑๓๐๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศึกษาทั่วไป นางจันทร์เพ็ญ  วงศ์วาสนา
  ๓๐๐-๒๑๐๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ชีพครู (นอกแผน) นายวิทยา  ดีทอง
  ๓๐๐-๒๑๐๐๙ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ชีพครู (นอกแผน) นางจินดา  เครือหงส์
  น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊
  ๓๐๐-๒๑๐๒๓
  ๓๐๐-๒๑๐๑๙
  ปรัชญาการศึกษา
  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
  ชีพครูเลือก ๑** นางเกวริฐา รองพล
  น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊
  ๓๐๓-๒๒๐๑๑ วรรณคดีและการประพันธ์

  วิชาเอกเดี่ยว

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  ๓๐๓-๒๒๐๑๒ การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์

  วิชาเอกเดี่ยว

  นายอานนท์ ไกรแก้ว
  ๓๐๓-๒๒๐๒๐ ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  ๓

  วิชาเอกเดี่ยว

  นายอรุษ  อักษรนำ
  น.ส.สุวนันท์ ชูผล
  ๓๐๓-๒๒๐๒๗ ทักษะเพลงไทย ๓

  วิชาเอกเดี่ยว

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
  นายชยพร ไชยสิทธิ์
  ๓๐๓-๒๒๐๓๒ ปฏิบัติเครื่องสายปี่ชวาหรือปี่พาทย์มอญ

  วิชาเอกเดี่ยว

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา  หมื่นแสวง
  นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว

   

  แขนงวิชา   ดนตรีไทย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  ๓

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐-๑๒๐๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาทั่วไป น.ส.ธิดารัตน์  เกตุโรจน์
  น.ส.พัขรี มีสุคนธ์
  ๓๐๐-๒๑๐๐๒ การพัฒนาหลักสูตร ชีพครู น.ส.ราตรี ลือชัย
  ๓๐๐-๒๑๐๐๗ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ชีพครู น.ส.ปาริชาติ  แซ่เบ๊
  ๓๐๐-๒๑๐๑๐ การประกันคุณภาพการศึกษา ชีพครู นางเกวริฐา  รองพล
  ๓๐๓-๒๒๐๐๔ การประพันธ์เพลงไทย วิชาเอกเดี่ยว นายชยพร  ไชยสิทธิ์
  นายภัทรพงษ์  สิงห์แก้ว
  ๓๐๓-๒๒๐๐๗ การบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ วิชาเอกเดี่ยว น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  นายชยพร ไชยสิทธิ์
  ๓๐๓-๒๒๐๑๕ ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู ๑ วิชาเอกเดี่ยว นายอรุษ  อักษรนำ
  น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ
  ๓๐๓-๒๒๐๒๒ ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  ๕ วิชาเอกเดี่ยว นายอรุษ  อักษรนำ
  ๓๐๓-๒๒๐๒๙ ทักษะเพลงไทย ๕ วิชาเอกเดี่ยว นายชยพร ไชยสิทธิ์
  นายจักรพล  จบสัญจร

   

  แขนงวิชา   ดนตรีไทย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  ๔

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐-๑๔๐๑๔ ชีวิตกับสุขภาพ ศึกษาทั่วไป
  เลือก ๔**
  นายธานินทร์ โสภิกุล
  ๓๐๐-๒๑๐๑๗ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ชีพครู
  เลือก ๓
  น.ส.ราตรี ลือชัย
  น.ส.พัชรี มีสุคนธ์
  ๓๐๓-๒๒๐๑๗ ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู ๓ วิชาเอกเดี่ยว นายอรุษ  อักษรนำ
  น.ส.นันทิกานต์ แสงคำ
  ๓๐๓-๒๒๐๒๔ ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  ๗ วิชาเอกเดี่ยว นางสุจิตตรา มินา
  น.ส.นันทิกานต์ แสงคำ
  ๓๐๓-๒๒๐๓๑ ทักษะเพลงไทย ๗ วิชาเอกเดี่ยว น.ส.นันทิกานต์ แสงคำ
  ๓๐๓-๒๒๐๕๐ การสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย การสอนวิชาเอก นางสุจิตตรา มินา
  ๓๐๓-๒๒๐๖๒ สัมมนาดนตรีไทย (เรียนร่วมกับคีตศิลป์ ปี ๓) วิชาเอก
  เลือก ๑
  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  นายชยพร ไชยสิทธิ์
  ๓๐๓-๒๒๐๑๐ ศิลปนิพนธ์ วิชาเอกเดี่ยว นายกณพ   กิ้มเฉี้ยง

   

  แขนงวิชา   ดนตรีไทย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  ๕

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐-๒๑๐๑๒ การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑ ชีพครู น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊ และกรรมการนิเทศการสอน

   

  เฉพาะ  รัตติกาล หกราโชติ ปีที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (ค้างหลักสูตร ๒๕๕๕)

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๓-๒๒๐๒๑ ปฎิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย ๕ วิชาเอกเดี่ยว นายชยพร ไชยสิทธิ์
  ๓๐๓-๒๒๐๒๘ ทักษะขิม ๒ วิชาเอกเดี่ยว น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ

   

  แขนงวิชา   คีตศิลป์ไทย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐-๑๑๐๐๑ สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศึกษาทั่วไป นางอัญจนา  คงนุ่น
  น.ส.พรทิพย์  มหันตมรรค
  ๓๐๐-๑๑๐๐๒ พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ศึกษาทั่วไป น.ส.ราตรี  ลือชัย
  ๓๐๐-๒๑๐๐๓ ภาษาและวัฒนธรรม

  ชีพครู

  นายณัฐวัตร อินทร์ภักดี
  ๓๐๓-๒๒๐๐๒ คอมพิวเตอร์กับดนตรีไทย

  วิชาเอกเดี่ยว

  นายอานนท์  ไกรแก้ว
  ๓๐๓-๒๒๐๐๘ ประวัติพัฒนาการดนตรีไทย

  วิชาเอกเดี่ยว

  นางวรพรรณ  ด่านสกุล
  ๓๐๓-๒๒๐๑๘ ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  ๑

  วิชาเอกเดี่ยว

  นางสุจิตตรา มินา
  นายอรุษ อักษรนำ
  น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ
  ๓๐๓-๒๒๐๓๔ ทักษะการขับร้องเพลงไทย ๑ วิชาเอกเดี่ยว นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
  ๓๐๓-๒๒๐๔๗ เพลงหุ่นกระบอก วิชาเอกเดี่ยว น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  ๓๐๓-๒๒๐๕๓ ดนตรีพื้นเมือง

  วิชาเอกเลือก ๑

  นายจักรพล จบสัญจร

   

  แขนงวิชา   คีตศิลป์ไทย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๒

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐-๑๓๐๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศึกษาทั่วไป นางจันทร์เพ็ญ  วงศ์วาสนา
  ๓๐๐-๒๑๐๐๑ ความเป็นครูวิชาชีพ ชีพครู (นอกแผน) นายวิทยา  ดีทอง
  ๓๐๐-๒๑๐๐๙ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ชีพครู (นอกแผน) นางจินดา  เครือหงส์
  น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊
  ๓๐๐-๒๑๐๒๓
  ๓๐๐-๒๑๐๑๙
  ปรัชญาการศึกษา
  การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
  ชีพครูเลือก ๑** นางเกวริฐา รองพล
  น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ้
  ๓๐๓-๒๒๐๑๑ วรรณคดีและการประพันธ์

  วิชาเอกเดี่ยว

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  ๓๐๓-๒๒๐๑๒ การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์

  วิชาเอกเดี่ยว

  นายอานนท์ ไกรแก้ว
  ๓๐๓-๒๒๐๒๐ ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  ๓

  วิชาเอกเดี่ยว

  นายอรุษ  อักษรนำ
  น.ส.สุวนันท์ ชูผล
  ๓๐๓-๒๒๐๒๗ ทักษะเพลงไทย ๓

  วิชาเอกเดี่ยว

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
  นายชยพร ไชยสิทธิ์
  ๓๐๓-๒๒๐๓๒ ปฏิบัติเครื่องสายปี่ชวาหรือปี่พาทย์มอญ

  วิชาเอกเดี่ยว

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา  หมื่นแสวง
  นายภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว

   

  แขนงวิชา   คีตศิลป์ไทย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๓

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐-๑๒๐๐๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาทั่วไป น.ส.ธิดารัตน์   เกตุโรจน์
  น.ส.พัขรี มีสุคนธ์
  ๓๐๐-๒๑๐๐๒ การพัฒนาหลักสูตร ชีพครู น.ส.ราตรี ลือชัย
  ๓๐๐-๒๑๐๐๗ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ชีพครู น.ส.ปาริชาติ  แซ่เบ๊
  ๓๐๐-๒๑๐๑๐ การประกันคุณภาพการศึกษา ชีพครู นางเกวริฐา  รองพล
  ๓๐๓-๒๒๐๐๔ การประพันธ์เพลงไทย วิชาเอกเดี่ยว นายชยพร  ไชยสิทธิ์
  นายภัทรพงษ์  สิงห์แก้ว
  ๓๐๓-๒๒๐๐๗ การบรรจุเพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์ วิชาเอกเดี่ยว น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  นายชยพร ไชยสิทธิ์
  ๓๐๓-๒๒๐๑๕ ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู ๑ วิชาเอกเดี่ยว นายอรุษ  อักษรนำ
  น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ
  ๓๐๓-๒๒๐๓๘ ทักษะการขับร้องเพลงไทย ๕

  วิชาเอกเดี่ยว

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  ๓๐๓-๒๒๐๖๒ สัมมนาดนตรีไทย (เรียนร่วมกับปี ๔ สาขาดนตรี)

  วิชาเอกเลือก๑

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

   

  แขนงวิชา   คีตศิลป์ไทย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๔

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐-๑๔๐๑๔ ชีวิตกับสุขภาพ ศึกษาทั่วไป
  เลือก ๔**
  นายธานินทร์ โสภิกุล
  ๓๐๐-๒๑๐๑๗ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ชีพครู
  เลือก ๓
  น.ส.ราตรี ลือชัย
  น.ส.พัชรี มีสุคนธ์
  ๓๐๓-๒๒๐๑๗ ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู ๓ วิชาเอกเดี่ยว นายอรุษ  อักษรนำ
  น.ส.นันทิกานต์ แสงคำ
  ๓๐๓-๒๒๐๔๐ ทักษะการขับร้องเพลงไทย ๗ วิชาเอกเดี่ยว น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  นายศิวพงศ์  กั้งสกุล
  ๓๐๓-๒๒๐๔๑ กลวิธีการขับร้องเพลงขั้นสูง               วิชาเอกเดี่ยว นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
  ๓๐๓-๒๒๐๕๐ การสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย การสอนวิชาเอก นางสุจิตตรา มินา
  ๓๐๓-๒๒๐๑๐ ศิลปนิพนธ์ วิชาเอกเดี่ยว นายกณพ   กิ้มเฉี้ยง

   

  แขนงวิชา   คีตศิลป์ไทย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๕

  ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ลักษณะวิชา ผู้สอน
  ๓๐๐-๒๑๐๑๒ การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑ ชีพครู น.ส.ปาริชาติ แซ่เบ๊ และกรรมการ
  นิเทศการสอน