• แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำวิชา
  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

  ภาคเรียนที่ ๑

  ภาควิชาศึกษาทั่วไป

  ลำดับ

  รหัสวิชา

  ชื่อรายวิชา

  ชั้นปี

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๑๑๐๐๑

  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  นางอัญจนา  คงนุ่น
  น.ส.พรทิพย์  มหันตมรรค

  ๓๐๐-๑๑๐๐๒

  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาคน

  น.ส.ราตรี  ลือชัย

  ๓๐๐-๑๓๐๐๒

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  นางจันทร์เพ็ญ  วงศ์วาสนา

  ๓๐๐-๑๒๐๐๒

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  น.ส.ธิดารัตน์  เกตุโรจน์

   

   

   

   

   

  ภาควิชาการศึกษา/วิชาชีพครู

  ลำดับ

  รหัสวิชา

  ชื่อรายวิชา

  ชั้นปี

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๒๑๐๐๓

  ภาษาและวัฒนธรรม

  นางสุภา  รักหมอ

  ๓๐๐-๒๑๐๐๑

  ความเป็นครูวิชาชีพ

  นายวิทยา ดีทอง

  ๓๐๐-๒๑๐๐๙

  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  นางจินดา  เครือหงส์

  ๓๐๐-๒๑๐๑๗

  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

  น.ส.ราตรี ลือชัย

  ๓๐๐-๒๑๐๐๒

  การพัฒนาหลักสูตร

  น.ส.ราตรี ลือชัย

  ๓๐๐-๒๑๐๐๗

  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

  นายวิทยา  ดีทอง

  ๓๐๐-๒๑๐๑๐

  การประกันคุณภาพการศึกษา

  นางเกวริฐา  รองพล

  ๓๐๐-๑๔๐๒๑

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน   

  นางยงยี ภัทรนุธาพร

  ๓๐๐-๒๑๐๒๓

  ปรัชญาการศึกษา

  นางเกวริฐา รองพล

  ๑๐

  ๓๐๐-๒๑๐๐๔

  การพัฒนาหลักสูตร (ร่วมปี ๓)

  น.ส.ราตรี ลือชัย

  ๑๑

  ๓๐๐-๒๑๐๓๔

  ความรู้ทั่วไปสำหรับวิชาชีพครู

  นางเกวริฐา รองพล

  ๑๒

  ๓๐๐-๒๑๐๓๕

  การประกันคุณภาพการศึกษา

  นางเกวริฐา รองพล

  ๑๓

  ๓๐๐-๒๑๐๑๔

  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

  นางเกวริฐา  รองพลและคณะฯ

  ๑๔

  ๓๐๐-๒๑๐๑๕

  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒

  นางเกวริฐา  รองพลและคณะฯ

   

   

   

  ภาควิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

  ลำดับ

  รหัสวิชา

  ชื่อรายวิชา

  ชั้นปี

  ผู้สอน

  ๒๐๑ -๒๒๐๑๔

  ทักษะนาฏศิลป์ ๑ (ละครพระนาง)

  นางโสรฎา  บุญวงศ์
  นางพีรพรรณ  ถิ่นกาญจน์

   

  ๒๐๑ -๒๒๐๒๑

  ทักษะนาฏศิลป์ ๑ (โขนพระ)

  ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์

   

  ๒๐๑-๒๒๐๒๘

  ทักษะนาฏศิลป์ ๑ (โขนยักษ์)

  นายวีระยุทธ์ เรณุมาศ
  ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง

   

  ๒๐๑-๒๒๐๓๕

  ทักษะนาฏศิลป์ ๑ (โขนลิง)

  ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ

  ๓๐๑-๒๒๐๐๒

  กายวิภาคสำหรับนาฏศิลป์

  นายธานินทร์  โสภิกุล

  ๓๐๑-๒๒๐๑๐

  ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง

  นางสุชารี  เตียสกุล

  ๓๐๑-๒๒๐๑๘

  บุคคลสำคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์

  นายสุพัฒน์  นาคเสน

  ๓๐๑-๒๒๐๑๙

  เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง

  น.ส.ลภัสรดา โพธิ์แส

  ๒๐๑-๒๒๐๑๖

  ทักษะนาฏศิลป์  ๓ (ละครพระ นาง)

  น.ส.ลภัสรดา   โพธิ์แส

   

  ๒๐๑-๒๒๐๒๓

  ทักษะนาฏศิลป์  ๓ (โขนพระ)

  นายยงยุทธ์ ปาณะศรี

   

  ๒๐๑-๒๒๐๓๐

  ทักษะนาฏศิลป์  ๓ (โขนยักษ์)

  นายวีระยุทธ์  เรณุมาศ
  ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น

   

  ๒๐๑-๒๒๐๓๗

  ทักษะนาฏศิลป์  ๓ (โขนลิง)

  นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล

  ๓๐๑-๒๒๐๑๑

  ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นบ้าน

  น.ส.ปรียา  ศุภกิจ
  นายสุมล  ศักดิ์แก้ว

  ๓๐๑-๒๒๐๑๖

  ดนตรีสำหรับครูนาฏศิลป์

  นายบุลเสฎฐ์ เพชรประสิทธิ์

  ๓๐๑-๒๒๐๓๑

  การอ่านทำนองเสนาะ

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๑๐

  ๓๐๑-๒๒๐๐๓

  จารีตนาฏศิลป์ไทย

  นายวีระยุทธ  เรณุมาศ

  ๑๑

  ๓๐๑-๒๒๐๐๖

  ศิลปวัฒนธรรมอาเชียน

  น.ส.ศรัณย์ลักษณ์  ตัณฑจิตติ

  ๑๒

  ๓๐๑-๒๒๐๑๒

  ทักษะประสบการณ์การแสดง

  นางคณรัตน์  บัวทอง
  นางพรปวีณ์  ขุฑ์ทะกะพันธ์
  นายยงยุทธ์  ปาณะศรี
  ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น. ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง

  ๑๓

  ๓๐๑-๒๒๐๑๗

  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป์

  ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
  นายเบญจพล  จันทรมานะ

  ๑๔

  ๓๐๑-๒๒๐๐๖

  การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ

  นางพรปวีณ์  ขุฑ์ทะกะพันธ์

  ๑๕

  ๓๐๑-๒๒๐๑๔

  การละครตะวันตก

  น.ส.ศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติ

  ๑๖

  ๓๐๑-๒๒๐๒๑

  การจัดการแสดงในสถานศึกษา

  นางปัทมา  สกุลณี
  น.ส.ศุรัณย์ลักษณ์  ตัณฑจิตติ

  ๑๗

  ๓๐๑-๒๒๐๒๓

  ศิลปนิพนธ์

  ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์

  ๑๘

  ๓๐๑-๒๒๐๒๔

  ทักษะเพื่อการสอนนาฏศิลป์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นางโสรฎา บุญวงศ์

   

  ดุริยางคคีตศิลป์ศึกษา

  ลำดับ

  รหัสวิชา

  ชื่อรายวิชา

  ชั้นปี

  ผู้สอน

  ๓๐๓-๓๐๐๐๓

  ทักษะอังกะลุง

  นางวรพรรณ ด่านสกุล

  ๓๐๓-๓๐๐๐๔

  ทักษะกลองยาว

  นายณัฐเศรษฐ ดำเนินผล

  ๓๐๓-๒๒๐๐๒

  คอมพิวเตอร์กับดนตรีไทย

  นายอานนท์  ไกรแก้ว

  ๓๐๓-๒๒๐๐๘

  ประวัติพัฒนาการดนตรีไทย

  นางวรพรรณ  ด่านสกุล

  ๓๐๓-๒๒๐๑๘

  ทักษะเครื่องดนตรีไทย 
  สำหรับวิชาชีพครู ๑ 

  นางวรรณวิไล  นิลสม
  นายอรุษ อักษรนำ

  ๓๐๓-๒๒๐๒๕

  ทักษะเพลงไทย ๑

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
  นายบรรเทา รอดภัย
  นายณัฐเศรษฐ ดำเนินผล

  ๓๐๓-๒๒๐๕๓

  ดนตรีพื้นเมือง

  นายจักรพล จบสัญจร

  ๓๐๓-๒๒๐๑๑

  วรรณคดีและการประพันธ์

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๓๐๓-๒๒๐๑๒

  การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์

  นายอานนท์  ไกรแก้ว

  ๑๐

  ๓๐๓-๒๒๐๒๐

  ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู ๓

  นางวรรณวิไล นิลสม
  นายอรุษ อักษรนำ

  ๑๑

  ๓๐๓-๒๒๐๒๗

  ทักษะเพลงไทย  ๓

  นายชยพร ไชยสิทธิ์
  นายจักรพล จบสัญจร

  ๑๒

  ๓๐๓-๒๒๐๓๒

  ปฏิบัติเครื่องสายปี่ชวาหรือปี่พาทย์มอญ 

  นายภัทรพงษ์  สิงห์แก้ว

  ๑๓

  ๓๐๓-๒๒๐๓๖

  ทักษะการขับร้องเพลงไทย ๓

  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล
  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๑๔

  ๓๐๓-๒๒๐๔๖

  เพลงสักวา

  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล

  ๑๕

  ๓๐๓-๒๒๐๔๕

  ทฤษฎีการขับร้อง

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๑๖

  ๓๐๓-๒๒๐๐๔

  การประพันธ์เพลงไทย

  นายชยพร  ไชยสิทธิ์
  นายภัทรพงษ์  สิงห์แก้ว

  ๑๗

  ๓๐๓-๒๒๐๐๗

  การบรรจุเพลงร้องละเพลงหน้าพาทย์

  น.ส.กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว
  นายชยพร  ไชยสิทธิ์

  ๑๘

  ๓๐๓-๒๒๐๑๕

  ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู ๑

  นายอรุษ  อักษรนำ
  นางวรรณวิไล  นิลสม

  ๑๙

  ๓๐๓-๒๒๐๒๑

  ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  ๔

  น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรณโณ

  ๒๐

  ๓๐๓-๒๒๐๒๒

  ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  ๕

  นางสุจิตตรา มินา
  นายอรุษ  อักษรนำ

  ๒๑

  ๓๐๓-๒๒๐๒๘

  ทักษะเพลงไทย ๔ 

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง

  ๒๒

  ๓๐๓-๒๒๐๒๙

  ทักษะเพลงไทย ๕ 

  น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรณโณ
  นายชยพร ไชยสิทธิ์

  ๒๓

  ๓๐๓-๒๒๐๓๘

  ทักษะการขับร้องเพลงไทย ๕

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๒๔

  ๓๐๓-๒๒๐๕๑

  การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย

  นายสุวรรณ  กลั่นรอด

  ๒๕

  ๓๐๓-๒๒๐๑๗

  ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู ๓

  นายอรุษ อักษรนำ
  นางวรรณวิไล นิลสม

  ๒๖

  ๓๐๓-๒๒๐๒๔

  ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู ๗

  นางสุจิตตรา มินา

  ๒๗

  ๓๐๓-๒๒๐๓๑

  ทักษะเพลงไทย ๗

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง

  ๒๘

  ๓๐๓-๒๒๐๕๐

  การสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

  นางสุจิตตรา มินา

  ๒๙

  ๓๐๑-๒๒๐๑๐

  ศิลปนิพนธ์

  นายชยพร ไชยสิทธิ์

  ๓๐

  ๓๐๓-๒๒๐๒๑

  ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย ๕

  นายชยพร ไชยสิทธิ์

  ๓๑

  ๓๐๓-๒๒๐๒๒

  สัมมนาดนตรีไทย

  นายชยพร ไชยสิทธิ์
  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๓๒

  ๓๐๓-๒๒๐๒๔

  ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  นายชยพร ไชยสิทธิ์

  ๓๓

  ๓๐๓-๒๒๐๒๗

  ศิลปนิพนธ์

  นายชยพร ไชยสิทธิ์

  ๓๔

  ๓๐๓-๒๒๐๒๘

  ทักษะขิม ๒

  นางวรรณวิไล นิลสม

  ๓๕

  ๓๐๓-๒๒๐๕๕

  เพลงสักวา

  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล

  ๓๖

  ๓๐๓-๒๒๐๖๑

  ทฤษฏีการขับร้อง

  น.ส.กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว

   

  ***หมายเหตุ ให้คลิกเลือกที่ชื่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ เพื่อตอบแบบสอบถาม***