• แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำวิชา
  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

  ภาคเรียนที่ ๒

  ภาควิชาศึกษาทั่วไป

  ลำดับ

  รหัสวิชา

  ชื่อรายวิชา

  ชั้นปี

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๑๒๐๐๑

  คณิตศาสตร์และสถิติ

  นายเลิศศักดิ์ จุ้ห้อง

  ๓๐๐-๑๓๐๐๑

  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  นางสุภา  รักหมอ

  ๓๐๐-๑๔๐๐๗

  กฎหมายในชีวิตประจำวัน (เลือก ๑)

  นางเกวริฐา รองพล

  ๓๐๐-๑๑๐๐๓

  ความเป็นพลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม

  นายธานินทร์  โสภิกุล

  ๓๐๐-๑๔๐๑๖

  วรรณกรรมไทยร่วมสมัย (เลือก ๒)

  นางสุภา  รักหมอ

  ๓๐๐-๑๑๐๐๔

  นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

  นายมนตรี  นุ่นพันธ์

  ๓๐๐-๑๔๐๑๔

  ชีวิตกับสุขภาพ (เลือก ๓)

  นายธานินทร์ โสภิกุล

  .

  ภาควิชาการศึกษา/ชีพครู

  ลำดับ

  รหัสวิชา

  ชื่อรายวิชา

  ชั้นปี

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๒๑๐๐๔

  จิตวิทยาการศึกษา

  นายวิทยา ดีทอง

  ๓๐๐-๒๑๐๐๖

  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

  น.ส.ราตรี ลือชัย

  ๓๐๐-๒๑๐๐๘

  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

  นางเกวริฐา รองพล

  ๓๐๐-๒๑๐๐๕

  การแนะแนวและให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน

  น.ส.ราตรี ลือชัย

  ๓๐๐-๒๑๐๒๒

  สื่อการสอน (เลือก ๒)

  นางเกวริฐา รองพล

  ๓๐๐-๒๑๐๑๓

  ประสบการณ์วิชาชีพครู

  นางจินดา เครือหงส์
  นายวิทยา ดีทอง
  น.ส.ราตรี ลือชัย

  ๓๐๐-๒๑๐๑๔

  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

  นางเกวริฐา รองพลและคณะกรรมการ

  ๓๐๐-๒๑๐๑๕

  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒  หลักสูตร ๒๕๕๕

   

  ๓๐๐-๒๑๐๑๖

  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒  หลักสูตร ๒๕๕๒

   

  .

  ภาควิชานาฎศิลป์ไทยศึกษา

  ลำดับ

  รหัสวิชา

  ชื่อรายวิชา

  ชั้นปี

  ผู้สอน

  ๒๐๑-๒๒๐๑๕

  ทักษะนาฏศิลป์ ๒ (ละครพระนาง)

  นางโสรฎา บุญวงศ์
  นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์

   

  ๒๐๑-๒๒๐๒๒

  ทักษะนาฏศิลป์ ๒  (โขนพระ)

  นายยงยุทธ์ ปาณะศร

   

  ๒๐๑-๒๒๐๒๙

  ทักษะนาฏศิลป์ ๒  (โขนยักษ์)

  นายวีระยุทธ์  เรณุมาศ
  ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง

   

  ๒๐๑-๒๒๐๓๖

  ทักษะนาฏศิลป์ ๒  (โขนลิง)

  ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ

  ๓๐๑-๒๒๐๐๕

  หน้าพาทย์ นาฏยศัพท์ และภาษานาฏศิลป์ 

  นางคณรัตน์  บัวทอง

  ๓๐๑-๒๒๐๑๕

  ศิลปะการแต่งหน้าและทำผม

  น.ส.ลภัสรดา  โพธิ์แส

  ๓๐๑-๒๒๐๒๐

  สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ

  นางโสรฏา  บุญวงศ์

  ๒๐๑-๒๒๐๑๗

  ทักษะนาฏศิลป์  ๔ (ละครพระ นาง)

  น.ส.ลภัสรดา โพธิ์แส
  นางโชติกา ปาณะศรี

   

  ๒๐๑-๒๒๐๒๔

  ทักษะนาฏศิลป์  ๔ (โขนพระ)

  ดร.สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์

   

  ๒๐๑-๒๒๐๓๐

  ทักษะนาฏศิลป์  ๔ (โขนยักษ์)

  นายวีระยุทธ์  เรณุมาศ
  ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น

   

  ๒๐๑-๒๒๐๓๘

  ทักษะนาฏศิลป์  ๔ (โขนลิง)

  นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล

  ๓๐๑-๒๒๐๐๔

  การเขียนเพื่องานนาฏศิลป์

  นายสุพัฒน์  นาคเสน

  ๓๐๑-๒๒๐๐๘

  วรรณคดีการละคร

  นายธีรพันธ์  รองพล

  ๓๐๑-๒๒๐๐๑

  ประวัติศาสตร์นาฎศิลป์ไทย

  นางคณรัตน์  บัวทอง

  ๓๐๑-๒๒๐๐๙

  การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา

  ดร.สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์

  ๑๐

  ๓๐๑-๒๒๐๑๓

  ทักษะศิลปะการแสดง

  นางคณรัตน์  บัวทอง
  นางพรปวีณ์  ขุฑ์ทะกะพันธ์
  นายยงยุทธ์  ปาณะศรี
  ว่าที่เรือตรีภูวราคม  บุญเจริญ

  ๑๑

  ๓๐๑-๒๒๐๒๒

  หลักการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง

  นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล

  ๑๒

  ๓๐๑-๒๒๐๓๔

  การออกแบบเครื่องแต่งกาย แต่งหน้าและทรงผม

  น.ส.ลภัสรดา โพธิ์แส

  ๑๓

  ๓๐๑-๒๒๐๑๕

  ทักษะการสอนนาฏศิลป์ ๒
  (การสอนวิขาเอก)

  นางปัทมา สกุลณี
  น.ส.ศุรัณลักษณ์ ตัณฑจิตติ

  ๑๔

  ๓๐๑-๒๒๐๐๗

  ศิลปนิพนธ์

  ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์

  .

  ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา

  ลำดับ

  รหัสวิชา

  ชื่อรายวิชา

  ชั้นปี

  ผู้สอน

  ๒๐๑-๒๒๐๑๕

  สุนทรียศาสตร์ดุริยางคศิลป์

  นางวรรณวิไล  นิลสม

  ๓๐๓-๒๒๐๐๕

  การบันทึกโน้ตเพลงไทย

  นางวรพรรณ ด่านสกุล

  ๓๐๓-๒๒๐๑๙

  ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู ๒

  นางวรรณวิไล  นิลสม

  ๓๐๓-๒๒๐๑๔

  จังหวะหน้าทับ

  นายดิสวัฒน์  ภาคฐิน

  ๓๐๓-๒๒๐๒๖

  ทักษะเพลงไทย ๒

  นายจักรพล  จบสัญจร
  นายภัทระ กิ้มเฉียง
  นายบรรเทา รอดภัย

  ๓๐๓-๒๒๐๓๓

  ทักษะการขับร้องเพลงไทย ๒

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๓๐๓-๒๒๐๐๙

  หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์ดนตรีคีตศิลป์ไทย

  นางพรพิมล ราขกิจกำธร

  ๓๐๓-๒๒๐๑๓

  การปรับวงดนตรีไทย

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
  นายชยพร ไชยสิทธิ์

  ๓๐๓-๒๒๐๒๑

  ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  ๔

  นางวรรณวิไล  นิลสม
  นายอรุษ  อักษรนำ

  ๑๐

  ๓๐๓-๒๒๐๒๘

  ทักษะเพลงไทย ๔

  น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ
  นายบรรเทา รอดภัย

  ๑๑

  ๓๐๓-๓๐๐๐๓

  เพลงร้องสำหรับเด็ก (เลือกเสรี๒)

  กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๑๒

  ๓๐๓-๒๒๐๔๔

  บุคคลสำคัญทางดนตรีคีตศิลป์ไทย

  นายดิสวัฒน์  ภาคฐิน

  ๑๓

  ๓๐๓-๒๒๐๓๗

  ทักษะการขับร้องเพลงไทย ๔

  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล

  ๑๔

  ๓๐๓-๒๒๐๐๓

  การวิจัยดุริยางคศิลป์

  นายภัทระ  กิ้มเฉี้ยง

  ๑๕

  ๓๐๓-๒๒๐๑๖

  ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู ๒      

  นายอรุษ  อักษรนำ
  นางวรรณวิไล  นิลสม

  ๑๖

  ๓๐๓-๒๒๐๒๓

  ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  ๖

  นางวรรณวิไล  นิลสม
  นายอรุษ  อักษรนำ

  ๑๗

  ๓๐๓-๒๒๐๓๐

  ทักษะเพลงไทย ๖

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
  นายจักรพล จบสัญจร

  ๑๘

  ๓๐๓-๒๒๐๓๓

  การแปรทำนอง

  นายชยพร  ไชยสิทธิ์

  ๑๙

  ๓๐๓-๒๒๐๔๙

  การสอนดนตรีและขับร้องสำหรับเด็ก
  (วิชาการสอนวิชาเอก)

  นายดิสวัฒน์  ภาคฐิน
  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๒๐

  ๓๐๓-๒๒๐๕๑

  การสอนดนตรีคีตศิลป์แบบบูรณาการ
  (วิชาการสอนวิชาเอก)

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  นายชยพร  ไชยสิทธิ์

  ๒๑

  ๓๐๓-๒๒๐๐๙

  ศิลปนิพนธ์

  นายภัทระ กิ้มเฉี้ยง

  ๒๒

  ๓๐๓-๒๒๐๒๘

  ทักษะขิม  /รัตติกาล

  นางวรรณวิไล  นิลสม

  ๒๓

  ๓๐๓-๒๒๐๒๐

  ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย ๔ /-รัตติกาล

  นายบรรเทา  รอดภัย

  .

  ภาคเรียนที่ ๑

  ภาควิชาศึกษาทั่วไป

  ลำดับ

  รหัสวิชา

  ชื่อรายวิชา

  ชั้นปี

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๑๑๐๐๑

  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  นางอัญจนา  คงนุ่น
  น.ส.พรทิพย์  มหันตมรรค

  ๒.

  ๓๐๐-๑๑๐๐๒

  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาคน

  น.ส.ราตรี  ลือชัย

  ๓.

  ๓๐๐-๑๒๐๐๑

  คณิตศาสตร์และสถิติ

  นายเลิศศักดิ์  จู้ห้อง

  ๔.

  ๓๐๐-๑๓๐๐๒

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  นางจันทร์เพ็ญ  วงศ์วาสนา

  ๕.

  ๓๐๐-๑๒๐๐๒

  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  น.ส.ธิดารัตน์  เกตุโรจน์

  ๖.

  ๓๐๐-๑๔๐๐๒

  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต           

  น.ส.ธิดารัตน์  เกตุโรจน์

   

  ๓๐๐-๑๔๐๐๒

  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต           

  น.ส.ธิดารัตน์  เกตุโรจน

   

   

   

   

   

   

  ภาควิชาการศึกษา/วิชาชีพครู

  ลำดับ

  รหัสวิชา

  ชื่อรายวิชา

  ชั้นปี

  ผู้สอน

  ๓๐๐-๒๑๐๐๓

  ภาษาและวัฒนธรรม

  นางเกวริฐา  รองพล
  นางสุภา  รักหมอ

  ๒.

  ๓๐๐-๒๑๐๐๙

  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  นางจินดา  เครือหงส์

  ๓.

  ๓๐๐-๒๑๐๒๐

  การบริหารการศึกษา

  น.ส.พรทิพย์  มหันตมรรค

  ๔.

  ๓๐๐-๒๑๐๐๒

  การพัฒนาหลักสูตร

  ดร.เขม  สุขไกร

  ๕.

  ๓๐๐-๒๑๐๐๗

  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

  นายวิทยา  ดีทอง

  ๖.

  ๓๐๐-๒๑๐๑๐

  การประกันคุณภาพการศึกษา

  นางเกวริฐา  รองพล

  ๓๐๐-๒๑๐๑๓

  ความเป็นครู            

  นายวิทยา  ดีทอง

  ๓๐๐-๒๑๐๑๑

  การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา   

  น.ส.พรทิพย์  มหันตมรรค
  นางเกวริฐา   รองพล

  ๓๐๐-๒๑๐๒๑

  คุณธรรมจริยธรรมของครู

  น.ส.ราตรี  ลือชัย

  ๑๐

  ๓๐๐-๒๑๐๐๔

  การพัฒนาหลักสูตร (ร่วมปี ๓)

  ดร.เขม  สุขไกร

  ๑๑

  ๓๐๐-๒๑๐๓๔

  ความรู้ทั่วไปสำหรับวิชาชีพครู

  นางเกวริฐา รองพล

  ๑๒

  ๓๐๐-๒๑๐๓๕

  การประกันคุณภาพการศึกษา (ร่วมปี ๓)

  นางเกวริฐา รองพล

  ๑๓

  ๓๐๐-๒๑๐๑๔

  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑

  นางเกวริฐา  รองพลและคณะฯ

  ๑๔

  ๓๐๐-๒๑๐๑๕

  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒
  (เฉพาะพิชามญช์ โอฬารชีช้าง)

  นางเกวริฐา  รองพลและคณะฯ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ภาควิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

  ลำดับ

  รหัสวิชา

  ชื่อรายวิชา

  ชั้นปี

  ผู้สอน

  ๒๐๑ -๒๒๐๑๔

  ทักษะนาฏศิลป์ ๑ (ละครพระนาง)

  นางโสรฎา  บุญวงศ์
  นางพีรพรรณ  ถิ่นกาญจน์

   

  ๒๐๑ -๒๒๐๒๑

  ทักษะนาฏศิลป์ ๑ (โขนพระ)

  นายยงยุทธ์ ปาณะศรี

   

  ๒๐๑-๒๒๐๒๘

  ทักษะนาฏศิลป์ ๑ (โขนยักษ์)

  นายวีระยุทธ์ เรณุมาศ
  ว่าที่ร้อยตรีพรรัตนะ ขันทอง

   

  ๒๐๑-๒๒๐๓๕

  ทักษะนาฏศิลป์ ๑ (โขนลิง)

  ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ

  ๓๐๑-๒๒๐๐๒

  กายวิภาคสำหรับนาฏศิลป์

  นายธานินทร์  โสภิกุล

  ๓๐๑-๒๒๐๑๐

  ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง

  นางสุชารี  เตียสกุล
  Mr.Venancia  Lingotan (Benz)

  ๓๐๑-๒๒๐๑๘

  บุคคลสำคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์

  นายสุพัฒน์  นาคเสน

  ๓๐๑-๒๒๐๑๙

  เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์การแสดง

  น.ส.ลภัสรดา โพธิ์แส

  ๒๐๑-๒๒๐๑๖

  ทักษะนาฏศิลป์  ๓ (ละครพระ นาง)

  น.ส.ลภัสรดา   โพธิ์แส
  นางพิมพ์ใจ  เมธีภัทรกุล

   

  ๒๐๑-๒๒๐๒๓

  ทักษะนาฏศิลป์  ๓ (โขนพระ)

  ดร.สุรสิทธิ์  วิเศษสิงห์

   

  ๒๐๑-๒๒๐๓๐

  ทักษะนาฏศิลป์  ๓ (โขนยักษ์)

  นายวีระยุทธ์  เรณุมาศ
  ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์ นวลชื่น

   

  ๒๐๑-๒๒๐๓๗

  ทักษะนาฏศิลป์  ๓ (โขนลิง)

  นายนเรศ  นิ่มพัฒนสกุล

  ๓๐๑-๒๒๐๑๑

  ระบำเบ็ดเตล็ดและการแสดงพื้นบ้าน

  น.ส.ปรียา  ศุภกิจ
  นายสุมล  ศักดิ์แก้ว

  ๓๐๑-๒๒๐๑๖

  ดนตรีสำหรับครูนาฏศิลป์

  นายวรวรรต  จิตชำนาญ

  ๑๐

  ๓๐๑-๒๒๐๓๑

  การอ่านทำนองเสนาะ

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๑๑

  ๓๐๑-๒๒๐๐๓

  จารีตนาฏศิลป์ไทย

  นายวีระยุทธ  เรณุมาศ

  ๑๒

  ๓๐๑-๒๒๐๐๖

  ศิลปวัฒนธรรมอาเชียน

  น.ส.ศรัณย์ลักษณ์  ตัณฑจิตติ

  ๑๓

  ๓๐๑-๒๒๐๑๒

  ทักษะประสบการณ์การแสดง

  นางคณรัตน์  บัวทอง
  นางพรปวีณ์  ขุฑ์ทะกะพันธ์
  นายยงยุทธ์  ปาณะศรี
  ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.

  ๑๔

  ๓๐๑-๒๒๐๑๗

  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป์

  ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
  นายเบญจพล  จันทรมานะ

  ๑๕

  ๓๐๑-๒๒๐๐๖

  การสอนนาฏศิลป์และดนตรีแบบบูรณาการ

  นางพรปวีณ์  ขุฑ์ทะกะพันธ์

  ๑๖

  ๓๐๑-๒๒๐๒๑

  ทักษะการสอนนาฏศิลป์ ๑

  นางปัทมา  สกุลณี
  น.ส.ศุรัณย์ลักษณ์  ตัณฑจิตติ

  ๑๗

  ๓๐๑-๒๒๐๐๙

  การวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา

  ดร.สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์

   

  ดุริยางคคีตศิลป์ศึกษา

  ลำดับ

  รหัสวิชา

  ชื่อรายวิชา

  ชั้นปี

  ผู้สอน

  ๓๐๓-๓๐๐๐๔

  ทักษะกลองยาว  (เลือกเสรี  ๑)

  นายณัฐเศรษฐ ดำเนินผล

  ๓๐๓-๒๒๐๐๒

  คอมพิวเตอร์กับดนตรีไทย

  นายอานนท์  ไกรแก้ว

  ๓๐๓-๒๒๐๐๘

  ประวัติพัฒนาการดนตรีไทย

  นางวรพรรณ  ด่านสกุล

  ๓๐๓-๒๒๐๑๘

  ทักษะเครื่องดนตรีไทย 
  สำหรับวิชาชีพครู ๑ 

  นางวรรณวิไล  นิลสม
  นางสุจิตรา มินา
  นายอรุษ อักษรนำ

  ๓๐๓-๒๒๐๒๕

  ทักษะเพลงไทย ๑

  นายจักรพล  จบสัญจร
  นายบรรเทา รอดภัย

  ๓๐๓-๒๒๐๕๑

  การซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีไทย (เอกเลือก  ๑)

  นายสุวรรณ  กลั่นรอด

  ๓๐๓-๒๒๐๓๔

  ทักษะการขับร้องเพลงไทย ๑

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๓๐๓-๒๒๐๔๗

  เพลงหุ่นกระบอก

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๓๐๓-๒๒๐๑๑

  วรรณคดีและการประพันธ์

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๑๐

  ๓๐๓-๒๒๐๑๒

  การบันทึกโน้ตด้วยคอมพิวเตอร์

  นายอานนท์  ไกรแก้ว

  ๑๑

  ๓๐๓-๒๒๐๒๐

  ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู ๓

  นางวรรณวิไล นิลสม
  นายอรุษ อักษรนำ

  ๑๒

  ๓๐๓-๒๒๐๒๗

  ทักษะเพลงไทย  ๓

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
  น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ
  นายจักรพล จบสัญจร
  นายบรรเทา รอดภัย
  นายณัฐเศรษฐ ดำเนินผล

  ๑๓

  ๓๐๓-๒๒๐๓๒

  ปฏิบัติเครื่องสายปี่ชวาหรือปี่พาทย์มอญ 

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
  นายภัทรพงษ์  สิงห์แก้ว

  ๑๔

  ๓๐๓-๒๒๐๑๙

  ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู ๑  (นอกแผน)

  นางวรรณวิไล นิลสม
  นายอรุษ อักษรนำ

  ๑๕

  ๓๐๓-๒๒๐๒๖

  ทักษะเพลงไทย  ๒ (นอกแผน)

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง
  น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ
  นายจักรพล จบสัญจร
  นายบรรเทา รอดภัย
  นายณัฐเศรษฐ ดำเนินผล

  ๑๖

  ๓๐๓-๒๒๐๓๖

  ทักษะการขับร้องเพลงไทย ๓

  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล

  ๑๗

  ๓๐๓-๒๒๐๔๖

  เพลงสักวา (ร่วมปี๕)

  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล

  ๑๘

  ๓๐๓-๒๒๐๔๕

  ทฤษฎีการขับร้อง  (ปี ๕ ร่วม)

  น.ส.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  ๑๙

  ๓๐๓-๒๒๐๐๔

  การประพันธ์เพลงไทย

  นายชยพร  ไชยสิทธิ์
  นายภัทรพงษ์  สิงห์แก้ว

  ๒๐

  ๓๐๓-๒๒๐๐๗

  การบรรจุเพลงร้องละเพลงหน้าพาทย์

  น.ส.กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว

  ๒๑

  ๓๐๓-๒๒๐๑๕

  ทักษะปี่พาทย์หรือเครื่องสายสำหรับวิชาชีพครู ๑

  นายอรุษ  อักษรนำ
  นางวรรณวิไล  นิลสม

  ๒๒

  ๓๐๓-๒๒๐๒๒

  ทักษะเครื่องดนตรีไทยสำหรับวิชาชีพครู  ๕

  นายอรุษ  อักษรนำ
  นางวรรณวิไล  นิลสม

  ๒๓

  ๓๐๓-๒๒๐๒๙

  ทักษะเพลงไทย ๕ 

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา  หมื่นแสวง
  นายจักรพล  จบสัญจร

  ๒๔

  ๓๐๓-๒๒๐๐๒

  การวิจัยด้านดุริยางคศิลป์

  ดร.เขม สุขไกร

  ๒๕

  ๓๐๓-๒๒๐๑๖

  ทักษะเพลงไทย ๗

  ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา  หมื่นแสวง
  น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ
  นายชยพร  ไชยสิทธิ์

  ๒๖

  ๓๐๓-๒๒๐๒๓

  ปฏิบัติกลุ่มเครื่องดนตรีไทย ๗

  นายชยพร  ไชยสิทธิ์
  นางสุจิตตรา มินา
  น.ส.สุภาภรณ์ สุวรรโณ
  นายณัฐเศรษฐ ดำเนินผล

  ๒๗

  ๓๐๓-๒๒๐๒๘

  ทักษะขิม  ๒ 

  นางวรรณวิไล  นิลสม

  ๒๙

  ๓๐๓-๒๒๐๒๒

  สัมมนาดนตรีไทย

  น.ส.กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว
  นายชยพร ไชยสิทธิ์

  ๓๐

  ๓๐๓-๒๒๐๒๔

  ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  นายชยพร ไชยสิทธิ์

  ๓๑

  ๓๐๓-๒๒๐๕๓

  เครื่องดนตรีในวงปี่พาทย์หรือเครื่องสาย ๒

  นางวรรณวิไล นิลสม
  นายอรุษ  อักษรนำ

  ๓๒

  ๓๐๓-๒๒๐๕๕

  เพลงสักวา  (ร่วมปี ๒)

  นายศิวพงศ์ กั้งสกุล

  ๓๓

  ๓๐๓-๒๒๐๖๑

  ทฤษฏีการขับร้อง

  น.ส.กิตติมา  กองมะลิกันแก้ว

  ๓๔

  ๓๐๓-๓๐๐๐๒

  ทักษะกลองยาว  (ร่วมปี  ๑) เลือกเสรี

  นายณัฐเศรษฐ ดำเนินผล

   

  ***หมายเหตุ ให้คลิกเลือกที่ชื่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ เพื่อตอบแบบสอบถาม***