• แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำวิชา
    ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช