• แผนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  ระดับปริญญาตรีปีที่ ๑

  ระดับปริญญาตรีปีที่ ๒

  ระดับปริญญาตรีปีที่ ๓

  ระดับปริญญาตรีปีที่ ๔

  ระดับปริญญาตรีปีที่ ๕