• ข้อชี้แจงรายละเอียดการลงทะเบียนระดับอุดมศึกษา  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
  ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  ๑. เปิดภาคเรียนวันจันทร์ที่  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๕๙  เพื่อรับตารางเรียนที่งานทะเบียนห้องวิชาการ
      และวันนั้นต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อย
  ๒. วันลงทะเบียน  สามารถดำเนินการได้เลย
    - นศ.ชั้นปีที่  ๕   และนศ.ที่ออกฝึกสอน ลงทะเบียน  วันที่  ๒   -  ๑๐   พ.ค.  ๒๕๕๙  
    - นศ.ชั้นปีที่ ๒-๓-๔  ลงทะเบียน  วันที่  ๑๑   -  ๑๖   พ.ค.  ๒๕๕๙  
    - นศ.ชั้นปีที่  ๑  ลงทะเบียน  วันที่  ๑๑   -  ๑๖   พ.ค.  ๒๕๕๙    หรือดูในระบบว่าเปิดให้ลงวันไหน
                           (ตามปฏิทิน ๒๖- ๓๑ พ.ค.  แต่เปิดเรียน  ๑๖  พค.  ได้ประสานขอเปิดก่อนให้ดูในระบบอีกครั้ง)
  ๓. เมื่อลงทะเบียนแล้วให้
      ๓.๑ ปริ้นใบลงทะเบียนเพื่อให้ครูผู้สอนรับทราบว่าได้ลงทะเบียนในรายวิชา เมื่อเซ็นครบทุกรายวิชา
            ให้รวบรวมส่งงานทะเบียน ภายใน    ๒  สัปดาห์
     ๓.๒ ปริ้นใบชำระเงินไปจ่ายที่ธนาคาร  แล้วนำหลักฐานมาส่งที่งานทะเบียนเพื่อดำเนินการออกใบเสร็จต่อไป
     ๓.๓  สำหรับนศ.ชั้นปีที่ ๑ (ที่ลงทะเบียนไม่เป็น) วันที่  ๑๖ พ.ค.  ๒๕๕๙  ลงทะเบียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ อ.เบญจพล /
            ฝ่ายวิชาการงานทะเบียน  
           *** ขอความร่วมมือ นศ.ปี ๑ ส่งคะแนน Pat ๕  และแจ้งว่านักศึกษาคนใดได้สละสิทธิ์ไปศึกษาที่อื่น
                  เพื่อนที่สำรองจะได้เข้ามาแทนที่ 
  ๔.  นักศึกษาทุกชั้นปี กรณีได้ทุนเรียนดี ศิลปะเด่น  กู้กยศ. ทุนชายแดนภาคใด้   ปีนี้ต้องสำรองจ่ายไปก่อน
        แล้วมาดำเนินการขอคืน ตามที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

      ***กรณีมีปัญหาต้องการเพิ่มรายวิชาให้รีบประสานงานทะเบียน/อ.เบญจพล

     *** เชิญชวน นศ.เข้าสื่อลานยางทองเพื่อประสานข่าวสาร  นอกจากสโมสรนักศึกษาอีกทางหนึ่ง