•  รหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ (สำหรับชำระค่าลงทะเบียนใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   ลำดับที่
   รหัสประจำตัวนักศึกษา  ชื่อ - นามสกุล  สาขา
   ๑
   ๓๐๒๔๖๓๒๐๑๘  ดารุณี มุ่งหมาย  นาฏศิลป์ไทย
   ๒
   ๓๐๒๔๖๓๒๐๑๕  จิดาภา จงสวัสดิ์  นาฏศิลป์ไทย
   ๓
   ๓๐๒๔๖๓๒๐๒๐  บัณฑิตา บัวน้อย  นาฏศิลป์ไทย
   ๔
   ๓๐๒๔๖๓๒๐๑๗  ชญานิน บัวน้อย  นาฏศิลป์ไทย
   ๕
   ๓๐๒๔๖๓๒๐๑๙  ปราชญ์ เหนือคลอง  นาฏศิลป์ไทย
   ๖
   ๓๐๒๔๖๓๒๐๒๑  วันวิสา ศรีระพันธ์  นาฏศิลป์ไทย
   ๗
   ๓๐๒๔๖๓๒๐๑๖  จีรกฤต เทพพิทักษ์  นาฏศิลป์ไทย
   ๘
   ๓๐๒๔๖๓๔๐๑๑  อรอุมา ทิศรอด  ดนตรีไทย
   ๙
   ๓๐๒๔๖๓๔๐๐๘  กฤษณา สาหลิ่งคร  ดนตรีไทย
   ๑๐
   ๓๐๒๔๖๓๔๐๐๙  ปาริฉัตร พาลีกัณฑ์  ดนตรีไทย
   ๑๑
   ๓๐๒๔๖๓๔๐๑๐  พิยดา บำรุงศรี  ดนตรีไทย