• กล่องร้องเรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

   

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ศึกษา (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)

  แบบประเมินความคิดเห็นในการจัดการสอนของอาจารย์ประจำวิชา ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาโครงการพิเศษ คณะศิลปศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

  ขอเชิญร่วมการประกวดแข่งขันในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ณ เวทีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุฯ นครศรีธรรมราช

  แผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช