• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ๔๐-๐๔๘๗ นศ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรงุอาคารเรียน ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุอาคารเรียน ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)(ร่างเอกสารประกวดราคา)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลาง)(ร่างเอกสารประกวดราคา)
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุอาคารเรียน ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ร่างประกอบประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (TOR) (ราคากลาง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมหลังคาและห้องนํ้าทุกอาคาร โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ราคากลาง)
  ประกวดราคาจ้างซ่อมหลังคาและห้องน้ำทุกอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  สอบราคาจ้างชุดเสื้อผ้า (๕๖.๑๐.๑๕.๔๐ ) ชุดกินรีร่อน จำนวน ๗ ชุด,ชุดเสื้อผ้า (๕๖.๑๐.๑๕.๔๐ ) ชุดพระแขนยาว จำนวน ๖ ชุด,ชุดเสื้อผ้า (๕๖.๑๐.๑๕.๔๐ ) ชุดหนุมานทรงเครื่อง จำนวน ๑ ชุด (ราคากลาง)
  สอบราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย) จำนวน ๓ รายการ (ราคากลาง)
  สอบราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๔ รายการ (ราคากลาง)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอ(ราคากลาง )
  สอบราคาซื้อและติดตั้งการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Smart Class Room) จำนวน ๑ ห้อง (ราคากลาง)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย ๔ ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง)
  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ๔ ชั้น
  สอบราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (ราคากลาง)
  สอบราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย) ๒ รายการ (ราคากลาง)
  สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (โนรา) ราคากลาง