• เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมปรับที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๑ เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(TOR)(ราคากลาง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[รายละเอียดครุภัณฑ์อื่นๆ ๑๖ รายการ][แคตตาล็อกครุภัณฑ์อื่นๆ][ราคากลาง]
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียดครุภัณฑ์อื่นๆ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและครุภัณฑ์ปี งปม.๒๕๖๓

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชุดระบบไฟสำหรับการแสดงบนเวทีกลางแจ้ง, (รายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชุดเครื่องเสียงสำหรับใช้จัดการแสดงบนเวทีกลางแจ้ง, (รายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักครูอาคาร ๓ ชั้น, (รายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ติดตั้งกันสาดหน้าอาคารเรียน ๓ พร้อมปรับพื่นที่, (รายละเอียด)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์แบบมีหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
  ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลาง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์แบบมีหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ๖ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์แบบมีหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ๖ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน ๘ รายการ
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ๖ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ๖ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)(รายละเอียดครุภัณฑ์)
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย ๕ ชั้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์แบบมีหลังคา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (ศีรษะครู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (กลองแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (กลองแขก)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  ตารางแสดงวงเงินจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (รายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ศีรษะครู ๙ ศีรษะ, (รายละเอียด)


  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ๔๐-๐๔๘๗ นศ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรงุอาคารเรียน ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุอาคารเรียน ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)(ร่างเอกสารประกวดราคา)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลาง)(ร่างเอกสารประกวดราคา)
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุอาคารเรียน ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ร่างประกอบประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (TOR) (ราคากลาง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมหลังคาและห้องนํ้าทุกอาคาร โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ราคากลาง)
  ประกวดราคาจ้างซ่อมหลังคาและห้องน้ำทุกอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  สอบราคาจ้างชุดเสื้อผ้า (๕๖.๑๐.๑๕.๔๐ ) ชุดกินรีร่อน จำนวน ๗ ชุด,ชุดเสื้อผ้า (๕๖.๑๐.๑๕.๔๐ ) ชุดพระแขนยาว จำนวน ๖ ชุด,ชุดเสื้อผ้า (๕๖.๑๐.๑๕.๔๐ ) ชุดหนุมานทรงเครื่อง จำนวน ๑ ชุด (ราคากลาง)
  สอบราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย) จำนวน ๓ รายการ (ราคากลาง)
  สอบราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๔ รายการ (ราคากลาง)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอ(ราคากลาง )
  สอบราคาซื้อและติดตั้งการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Smart Class Room) จำนวน ๑ ห้อง (ราคากลาง)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย ๔ ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง)
  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ๔ ชั้น
  สอบราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (ราคากลาง)
  สอบราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย) ๒ รายการ (ราคากลาง)
  สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (โนรา) ราคากลาง