• ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ร้อยเรียงเสียงคีตศิลป์ไทย โดย อ.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว

  สาระการเรียนรู้ที่ ๒ เพลงสามชั้น

  เพลงเขมรไทรโยค สามชั้น ท่อน ๑
  เพลงเขมรไทรโยค สามชั้น ท่อน ๒
  เพลงเขมรไทรโยค สามชั้น ท่อน ๑ เที่ยวกลับ
  เพลงเขมรไทรโยค สามชั้น ท่อน ๒ เที่ยวกลับ
  เพลงเขมรไทรโยค สามชั้น (เต็มเพลง)

  สาระการเรียนรู้ที่ ๓ เพลงตับ

  เรื่องที่ ๑ เพลงตับพระวิวาห์พระสมุท

  เพลงคลื่นกระทบฝั่ง ท่อน ๑ เที่ยว ๑
  เพลงคลื่นกระทบฝั่ง ท่อน ๒ เที่ยว ๑
  เพลงคลื่นกระทบฝั่ง ท่อน ๑ เที่ยว ๒
  เพลงคลื่นกระทบฝั่ง ท่อน ๒ เที่ยว ๒
  เพลงคลื่นกระทบฝั่ง ท่อน ๑ เที่ยว ๓
  เพลงคลื่นกระทบฝั่ง ท่อน ๒ เที่ยว ๓
  เพลงคลื่นกระทบฝั่ง (เต็มเพลง)

  เพลงบังใบ ท่อน ๑ เที่ยว ๑
  เพลงบังใบ ท่อน ๒ เที่ยว ๑
  เพลงบังใบ ท่อน ๑ เที่ยว ๒
  เพลงบังใบ ท่อน ๒ เที่ยว ๒
  เพลงบังใบ ท่อน ๑ เที่ยว ๓
  เพลงบังใบ ท่อน ๒ เที่ยว ๓
  เพลงบังใบ

  เพลงแขกสาหร่าย ท่อน ๑ เที่ยว ๑
  เพลงแขกสาหร่าย ท่อน ๒ เที่ยว ๑
  เพลงแขกสาหร่าย ท่อน ๓ เที่ยว ๑
  เพลงแขกสาหร่าย ท่อน ๑ เที่ยว ๒
  เพลงแขกสาหร่าย ท่อน ๒ เที่ยว ๒
  เพลงแขกสาหร่าย ท่อน ๓ เที่ยว ๒
  เพลงแขกสาหร่าย (เต็มเพลง)

  สาระการเรียนรู้ที่ ๔ เพลงเรื่องละคร (สองชั้น)

  เพลงโยสลัม สองชั้น

  สาระการเรียนรู้ที่ ๕ เพลงระบำ

  เรื่องที่ ๑ เพลงระบำชุมนุมเผ่าไทย

  เพลงไทยลานนา
  เพลงไทยใหญ่
  เพลงไทยลานช้าง
  เพลงสิบสองจุไท
  เพลงไทยอาหม

  เรื่องที่ ๓ เพลงรำวงมาตรฐาน

  เพลงงามแสงเดือน
  เพลงชาวไทย
  เพลงรำมาซิมารำ
  เพลงคืนเดือนหงาย
  เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ

  สาระการเรียนรู้ที่ ๖ เพลงพื้นบ้าน

  เพลงบอกอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย