• นวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 • อ.อนุชาต หีบเพ็ชร แบบทดสอบเรื่องวัฒนธรรม
 • อ.พัชรี มีสุคนธ์ สื่อการสอน, สื่อประกอบการสอน เรื่อง การวาดและลงสีตัวการ์ตูนในโปรแกรม illustrator ง่ายแสนง่าย ทำได้แน่นอน
 • อ.สุชารี เตียสกุล Unit 1 : First Day at school! ม.2 , Unit 2 : Where are you going ?
 • อ.จันทร์เพ็ญ วงศ์วาสนา ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ปวช.3 Unit1 Job advertisement
 • อ.โชติกา ปาณะศรี การสื่อสารในนาฏกรรมไทย เรื่อง ประเภทของการสื่อสาร ปวช.3
 • อ.จินดา เครือหงส์ สื่อประกอบการสอน วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ศ22101 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • อ. เลิศศักดิ์ จู้ห้อง สื่อประกอบการสอน วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติเบื้องต้น 20000-1403
 • อ.นเรศ นิ่มพัฒนสกุล การฝึกหัดโขนเบื้องต้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
 • อ.สุภา รักหมอ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร หน่วยการเรียนรู้ 1 ปวช.1
 • อ.คณรัตน์ บัวทอง การสร้าง E-book ด้วย Canva เรื่อง การฝึกหัดนาฏศิลป์เบื้องต้น (ละครนาง) วิชานาฏศิลป์ไทย 1
 • อ.ปาริชาติ แซ่เบ๊ สื่อนวัตกรรมการวิจัย
 • อ.โชติกา ชนะสิทธิ์ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 • อ.อมลณัฐ อักษรนำ นาฏศิลป์ไทย (ละคร) 3
 • อ.อรุษ อักษรนำ รายวิชา ปี่พาทย์ 1 ปวช.1 (เก่า)
 • อ. ปัทมา สกุลณี สื่อประกอบการสอน เรื่อง ระบำกฤดาอภินิหาร
 • อ.ภูวราคม บุญเจริญ โขนลิง มัธยมศึกษาปีที่ 2
 • อ.จารุวรรณ เหมทานนท์ รายวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัว มัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ครูมนตรี จริงเสถียร สื่อนวัตกรรมรูปแบบของ website กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพคีตศิลป์ไทยวิิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และสื่อการเรียนรู้เรื่อง การขับร้องเพลงพม่าเห่ ชั้นเดียว ระดับชั้น ปวช.1
 • อ.เทวินทร์ นวลชื่น กราวตรวจพลของมโหทร-เปาวนาสูร มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • อ.ปานเกศ แท่งทอง สื่อนาฏศิลป์ไทย ละคร พระ มัธยมศึกษาปีที่ 1
 • อ.ธีรพันธุ์ รองพล วิชา ภาษาไทย เรื่อง คำไทย 7 ชนิด มัธยมศึกษาปีที่ 1
 • อ.ลภัสรดา โพธิ์แส เรียนออนไลน์สไตล์ครูเนตร นาฏศิลป์ไทย ปวช.2
 • อ.สุภาภรณ์ สุวรรโณ เครื่องสายไทย 5
 • อ.ภัทรพงษ์ สิงห์แก้ว รายวิชา ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน ปวช.3
 • อ.กฤษณะ สายสุนีย์ รำฉุยฉยอินทรชิต ปริญญาตรี ปี 2
 • อ.กฤษณุ ชูดี ปริญญาตรี ปี 2
 • อ.กรกนก​ สมทรง เครื่องสายไทย3​ (จะเข้) ปวช.2​
 • อ.อมรเทพ เอียดชะตา สื่อการสอนวิธีการระบายลมเบื้องต้น วิชาปี่พาทย์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • อ.สิริกานต์ ทองสงฆ์ บทเรียนการสอน นาฏศิลป์ไทยละคร 3 เรื่อง เพลงระบำไก่
 • อ.สุพิชญา อินทจร รูปแบบการประเมิน วิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 • อ.ชาตรี กิ่งวงษา สื่อการสอน วิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ม.2 EP.1 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา
 • อ.นฏกร พรทองวรรณ นาฏศิลป์ไทย
 • อ.อัญจนา คงนุ่น วิชาการงานอาชีพ ชั้นม.3
 • อ.ณัฐเศรษฐ ดำเนินผล ห้องเรียนจังหวะหน้าทับ ครูหมู
 • อ.นัฐพงษ์ เพ็ชร์วัง วิชาโนรา สื่อการสอนเรื่องวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีโนรา ชั้นประกาศนียบัตรชั้นปีที่2
 • อ.โสรฎา บุญวงศ์ วิชานาฏศิลป์ไทย ละคร 5 องค์ประกอบการแสดง
 • อ.โสภา เรณุมาศ วิชา คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1
 • อ.เกวริฐา รองพล รายวิชาโครงงาน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการผลิตชิ้นงานเพื่อเขียนโครงงาน
 • อ.ธานินทร์ โสภิกุล ตัวอย่างการประเมินการเจริญเติบโตด้วยตนเอง
 • อ.สุจิตตรา มินา สื่อการสอนเครื่องสายไทย จะเข้ ปวชปีที่ 1
 • อ.อานนท์ ไกรแก้ว การปฏิบัติเบื้องต้น ฆ้องวงใหญ่
 • อ.บรรเทา รอดภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฆ้องวงใหญ่ รายวิชา ปี่พาทย์ 1(ปวช.1 ใหม่)
 • อ.วรกมลวรรณ ไพสิฐสกุลธาดา นาฏศิลป์ไทย 5 (ละคร)
 • อ.จักรพล จบสัญจร สื่อการสอนดนตรีอีสาน วิชาดนตรีพื้นบ้าน ปวช.1
 • อ.ชยพร ไชยสิทธิ์ รายวิชาดนตรีไทย 5 ปริญญาตรีปีที่ 3 เล่มที่ 1, รายวิชาทักษะดนตรีไทย 5 ปริญญาตรีปีที่ 3 เล่มที่ 2
 • อ.ยงยุทธ ปาณะศรี การฝึกหัดโขนเบื้อต้น (โขนพระ)
 • อ.ราตรี ลือชัย ระเบียนสะสมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • อ.อัณณ์อากร แสงแก้ว นาฏศิลปปริทรรศน์ ปริญญาตรี ชั้นปีที่2
 • อ.ธิดารัตน์ ​เกตุ​โรจน์​ วิชาหนังตะลุง​ ม.1​
 • อ.พีรพรรณ ถิ่นกาญจน์ นาฏศิลป์ไทยละคร 5 มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • อ.ณัฐวัตร อินทร์ภักดี สื่อการสอน บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
 • อ.นิภารัตน์ ชัยทิพย์ ประวัติเพลงช้าเพลงเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • อ.วรพรรณ ด่านสกุล หลักการปฏิบัติฆ้องวงใหญ่เบื้องต้น
 • อ.จารุวิทย์ เวชกุล การประดิษฐ์ วีดีทัศน์สำหรับเป็นสื่อในการเรียนการสอน รายวิชานาฏศิลป์ไทย(ละคร) 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การประดิษฐ์โคมญวน ประกอบการรำ ชุด ญวนรำกระถาง
 • อ.พรทิพย์ มหันตมรรค การงานอาชีพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ มัธยมศึกษาปีที่ 2
 • อ.บุลเสฎฐ์ เพชรประสิทธิ์ วิชา ทฤษฎีดนตรีสากล ปวช.2 เรื่อง บันไดเสียงเดียโตนิคเมเจอร์
 • อ.สรบัญฃา หมื่นแสวงการประสมวงดนตรีไทย รายวิชาเครื่องดนตรีไทย 20300-0106 ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2
 • ผศ.สุพัฒน์ นาคเสนศิลปะสำหรับครูนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 รหัสวิชา 301-620010
 • อ.วีระยุทธ เรณุมาศโขน ปวช.1
 • อ.ธัญลักษณ์ รักษ์สังข์บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง "เพลงนกเขาขะแมร์ เถา" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคีตศิลป์ไทย
 • อ.กิตติมา กองมะลิกันแก้วบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง "เพลงต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น" กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคีตศิลป์ไทย
 • อ.กณพ กิ้มเฉี้ยง ทำนองหลัก