• ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทโควต้า ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโควตา โควตาพิเศษ ปกติ ระดับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
  ประกาศผลการสอบนักเรียนโควต้า ระดับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ม.๑, ม.๔ )
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปี ๒๕๕๙
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
  ประกาศผลสอบนักเรียน (รอบปกติ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ประกาศผลสอบนักเรียน (รอบปกติ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ประกาศผลสอบนักเรียน (รอบปกติ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดรองเง็งชาวเลและทบทวนรำวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง
  กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านดุริยางค์ไทย
  กำหนดการโครงการเติมเต็มความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย ระดับขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
  สูจิบัตร เทศกาลงานเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๗
  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  กำหนดการงานคืนสู่เหย้า ครั้งที่ ๒
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ

  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑
  โครงการ "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลป์ เทิดไท้ภูมินทร์ บรมราชจักรีวงศ์"

  ขอเชิญร่วมการประกวดแข่งขันในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ณ เวทีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
  สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย