• ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา (ม.๑) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สมัครออนไลน์ที่นี่
  ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

  ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

  ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
  ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
  ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
  ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
  ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
  ประกาศฉบับที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื่อโรคปอดอักเสบจากเชื่อไวรัสโคโรน่า COVID-19
  ประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื่อโรคปอดอักเสบจากเชื่อไวรัสโคโรน่า COVID-19
  ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบทั่วไป ระดับชั้น ปวช.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

  ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบทั่วไป ระดับชั้น ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ระดับชั้น ปวช.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ระดับชั้น ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื่อไวรัสโคโรน่า COVID-19
  ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา ๒ วัน

  ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบที่ ๒ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบที่ ๒ ระดับชั้น ปวช.ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันับณฑิตพัฒนศิลป์ (รอบสมัครที่ ๒)
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันับณฑิตพัฒนศิลป์ (รอบสมัครที่ ๒)
  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๒ (ทั่วไป)
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันับณฑิตพัฒนศิลป์ (รอบสมัครที่ ๑)
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันับณฑิตพัฒนศิลป์ (รอบสมัครที่ ๑)
  ประกาศผลการประกวดการประพันธ์เพลง “ปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริต” โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการ  ประกวดการประพันธ์เพลง “ปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริต”  ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
  ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบปกติ ระดับปวช.ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบที่ ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (รอบสมัครที่ ๓ )
  ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ระดับปวช.ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๓
  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๒
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒(รอบ ๒)
  ประกาศการมารับค่าประกันของเสียหาย
  การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  กำหนดการโครงการสืบสานสัมพันธ์นาฏศิลป์โขนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๗
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) รอบสมัครครั้งที่ ๑
  รายละเอียดหลักสูตรค่ายศิลปะทางด้านนาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศิลป์ (ลงทะเบียนสมัครเรียน)
  รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (รอบสมัครที่ ๑ )
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบประเภทโควต้าในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบประเภทโควต้าในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  ผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  กำหนดการงานไหว้ครูโนราและวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 40 ปี
  ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบ ๒ ที่มีสิทธิ์เข้าสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบ ๒ ที่มีสิทธิ์เข้าสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควต้า ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทโควต้า ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโควตา โควตาพิเศษ ปกติ ระดับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
  ประกาศผลการสอบนักเรียนโควต้า ระดับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ม.๑, ม.๔ )
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปี ๒๕๕๙
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
  ประกาศผลสอบนักเรียน (รอบปกติ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ประกาศผลสอบนักเรียน (รอบปกติ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ประกาศผลสอบนักเรียน (รอบปกติ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดรองเง็งชาวเลและทบทวนรำวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง
  กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านดุริยางค์ไทย
  กำหนดการโครงการเติมเต็มความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย ระดับขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
  สูจิบัตร เทศกาลงานเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๗
  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  กำหนดการงานคืนสู่เหย้า ครั้งที่ ๒
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล

  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ

  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑
  โครงการ "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลป์ เทิดไท้ภูมินทร์ บรมราชจักรีวงศ์"

  ขอเชิญร่วมการประกวดแข่งขันในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ณ เวทีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
  สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย