• การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
  วิยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับปวช. ๑


  ประเภท ปกติ

  วันที่รับสมัคร : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ (หน้าเว็บวิทยาลัย)
  วันสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ : ๙ มีนาคม ๒๕๖๒
  วันมอบตัว : ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

  สาขาที่เปิดรับสมัคร
  ๑. สาขาโขน (เฉพาะนักเรียนชาย)
  ๒. สาขาละคร (เฉพาะนักเรียนหญิง)
  ๓. สาขาปี่พาทย์ (ทั้งชายและหญิง)
  ๔. สาขาเครื่องสายไทย (ทั้งชายและหญิง)
  ๕. สาขาคีตศิลป์ไทย (ทั้งชายและหญิง)
  ๖. สาขาดนตรีสากล (ทั้งชายและหญิง) รับเฉพาะ ปวช.๑

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  ๑. อายุตามเกณฑ์ (ม.๑ไม่เกิน ๑๔ ปี/ปวช.๑ไม่เกิน ๑๖ ปี)
  ๒. สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่๖ หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  ๓.  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
  ๔. ขยัน อดทน และมีศิลปะนิสัยทางด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ ที่สอดคล้องกับสาขาที่จะเรียน
  ๕. มีทักษะทางด้านการอ่าน เขียน ภาษาไทยตามคุณวุฒิ
  ๖. ประเภทโควตาต้องมีเกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป และมีทักษะทางด้านการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย และดนตรีอยู่ในเกณฑ์ดี**

  ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

  ประเภท โควตาพิเศษ

  วันที่รับสมัคร : ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒
  ประกาศรายชื่อผู้ได้เข้าศึกษา : ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ (หน้าเว็บวิทยาลัย)
  วันมอบตัว : ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (มาพร้อมผู้ปกครองบิดาหรือมารดา เวลา ๘.๐๐ น.)

  เกณฑ์การรับสมัครและใบสมัคร