• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทโควตา
  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  หมายเหตุ เกณฑ์การสอบนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนที่สมัครโควต้าทุกสาขาวิชา  จะต้องเข้าสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา  ๐๘.๓๐ น. ประกอบด้วย
  ๑. สอบสัมภาษณ์ สอบการอ่าน                                 เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
  ๒. สอบทักษะปฏิบัติตามสาขาวิชาที่สอบ
            *(สอบปฏิบัติเฉพาะสาขานาฏศิลป์ไทย ให้เตรียมซีดีเพลงมาให้เรียบร้อย)
    

  ขั้นตอนในการสอบ (อาคารวิทยบริการ) วันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๘

  1. นักเรียนลงชื่อรายงานตัว  (อาคารวิทยบริการ)
  2. นักเรียนจ่ายเงินค่าสมัครสอบ  คนละ  ๕๐  บาท  (อาคารวิทยบริการ)
  3. นักเรียนนำใบเสร็จการจ่ายเงินเข้าสอบสัมภาษณ์-สอบปฏิบัติตามสาขาที่สมัคร

  ***ประกาศผลสอบและมอบตัว  วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๘

            หลักฐานการมอบตัว
  ๑. วุฒิการศึกษา หรือเอกสารรับรองของโรงเรียนเดิม  ซึ่งแสดงว่ากำลังเรียน หรือสำเร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า (ปพ. ๑ หรือ ปพ. ๗) (ให้นำมาในวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๕๘)
  ๒. สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง บิดา มารดา ถ่ายเอกสารมาอย่างละ ๑ ชุด (ให้นำมาในวันที่ ๑๕มีนาคม ๒๕๕๘)
  ๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายมาไม่เกิน ๖ เดือน 
  ๔.  ใบรับรองแพทย์ 

  *  ในวันมอบตัวนักเรียนต้องนำผู้ปกครอง มาในวันมอบตัวด้วย พร้อมเตรียมเงินสำหรับจ่ายค่าธรรมเนียม ๒,๑๘๐  บาท  และสำหรับจองอุปกรณ์การเรียน  ประมาณ  ๓,๐๐๐-๔,๐๐๐ บาท