• จัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางรายบุคคล
    สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

    ๑. ข้อมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษา ๒๕๖๐

    ๒. ข้อมูลรายบุคคลบุคลากร ๒๕๖๐

    ๓. ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๖๐

    ๔. ข้อมูลภาวะการมีงานทำ ๒๕๖๐