• จัดทำข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลกลางนักเรียน นักศึกษา
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

  ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ระดับขั้นพื้นฐาน

  ๑. มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑

  ๒. มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒

  ๓. มัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓

  ๔. มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑

  ๕. มัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒

  ๖. มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑

  ๗. มัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

  ๘. มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑

  ๙. มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒

  ๑๐. มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑

  ๑๑. มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒

  ๑๒. มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑

  ๑๓. มัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒

  ระดับอุดมศึกษา

  ๑. ปริญญาตรีปีที่ ๑

  ๒. ปริญญาตรีปีที่ ๒

  ๓. ปริญญาตรีปีที่ ๓

  ๔. ปริญญาตรีปีที่ ๔

  ๕. ปริญญาตรีปีที่ ๕