• คำสั่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
    ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

    คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๐
    แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรในวันเปิดทำการสอน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
    คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๕๙