• หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ (ปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๒)