• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดรองเง็งชาวเลและทบทวนรำวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดรองเง็ง ชาวเลและทบทวนรำวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

  ๑. กำหนดการรับสมัคร
  เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช หรือ ทาง E-Mail : cdanst@gmail.com

  ๒. ค่าลงทะเบียนการอบรม
  ค่าลงทะเบียนท่านละ ๑,๐๐๐ บาท (เอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)
  - ชำระด้วยเงินสดที่ฝ่ายการเงินวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
  - ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี เงินรายได้บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่บัญชี ๘๐๑ - ๖ - ๐๗๒๐๕ - ๔
  **หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์สลิปการโอน ระบุชื่อผู้สมัครและหน่วยงาน เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง โดยส่งโทรสาร (แฟกซ์) หมายเลข ๐ - ๗๕๔๔ - ๖๑๕๖

  ๓. กำหนดการ

  วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม
  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
    ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด
    ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. เสวนาเรื่อง รำวงมาตรฐาน โดย ผศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์)
    ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
    ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทบทวนรำวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง
    ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
    ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ทบทวนรำวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง (ต่อ)
    ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
    ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ทบทวนรำวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง
  ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน
    ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
    ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทยมาตรฐาน (ต่อ)
    ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
    ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
    ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
    ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ (ต่อ)
  ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติท่ารำรองเง็งชาวเล
    ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
    ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติท่ารำรองเง็งชาวเล (ต่อ)
    ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
    ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติท่ารำรองเง็งชาวเล (ต่อ)
    ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
    ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. มอบเกียรติบัตรและพิธีปิด

  **หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม