ภาพโครงการเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูแก่นักศึกษา

๒๘ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

 

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-0/cp0/e15/q65/s526x296/13650529_589683277864881_777012186_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=97ffd92fea94827ed33156a102514efd&oe=57839401   https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-0/cp0/e15/q65/s526x296/13650493_589683404531535_421914414_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=feaf8df00675e5122ea5bdee15e15609&oe=5784C687

ดร.เขม  สุขไกร ในนามภาควิชาการศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

 

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-0/cp0/e15/q65/s526x296/13652861_589683261198216_1033128247_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=786ddf258c0b650fc1a2569a7f717cff&oe=578477A4   https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-0/cp0/e15/q65/s526x296/13649498_589683361198206_643563972_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=0faa8eecb2b531ca091ef3199f8893f1&oe=57839E3F

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นายศิวพงศ์  กั้งกุล กล่าวเปิดโครงการ

 

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-0/cp0/e15/q65/s526x296/13625005_589683221198220_496719723_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=5a208e2e7c9e3b306f97f9a3d24345da&oe=578482D1   https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-0/cp0/e15/q65/s526x296/13625112_589683231198219_415293472_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=8317aefb99ae51aab29db39c6ab2def7&oe=57839D9F

ดร.เขม  สุขไกร  บรรยายและฝึกปฏิบัติในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

 

 

ภาพโครงการเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูแก่นักศึกษา

๒๘ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-0/cp0/e15/q65/s526x296/13652416_589683387864870_906601125_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=51259434820f2eb22ca78986c0fc0583&oe=57839FD2   https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-0/cp0/e15/q65/s526x296/13649567_589683217864887_479486449_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=d4cb52f0213387995c6e2cf5ec8f6cf1&oe=5783BD36

อ.ราตรี  ลือชัย  บรรยายและฝึกปฏิบัติในรายวิชาการจัดการเรียนรู้

 

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-0/cp0/e15/q65/s526x296/13652761_589683511198191_1068575395_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=b4b2ae0cad2944157728a91e2c25ad19&oe=5783ABFE   https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-0/cp0/e15/q65/s526x296/13650624_589683491198193_935519617_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=858c396586a475b62cf436b992f7fc21&oe=57839F26

อ.วิทยา  ดีทอง  บรรยายและฝึกปฏิบัติในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

 

https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-0/cp0/e15/q65/s526x296/13624880_589683411198201_672225526_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=d1d8a25be7d830b06ebea661d6d8cee6&oe=57847F38   https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t34.0-0/cp0/e15/q65/s526x296/13618011_589683421198200_838468374_n.jpg?efg=eyJpIjoiYiJ9&oh=dab5872f53a67fd9211a7be838553464&oe=5784A066

อ.จินดา  เครือหงส์  บรรยายและฝึกปฏิบัติในรายวิชาการวัดและประเมินผล