• แผนการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  คำชี้แจงในการลงทะเบียนระบบออนไลน์ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๙

  ๑. นักศึกษาควรลงทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาตามแผนของตนเองเท่านั้น  ไม่ใช่ลงทุกรายวิชา เพราะจะเปิดรายวิชา ให้เฉพาะบางคนที่ต้องเรียนเพิ่ม (ซ้ำ) เท่านั้น และไม่ควรลงเกิน  ๒๒   หน่วยกิต ตรวจทานวิชาที่ลงทะเบียนให้ครบ /เรียบร้อย ก่อนบันทึก

  ๒. นศ. แต่ละชั้นปีต้องลงทะเบียนตามวันเวลาที่  กำหนด  ดังนี้  (ระบบจะปิดวัน/วัน)

  ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙
  -ชั้นปีที่  ๑ (ดูแผนการลงทะเบียน)
  ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๙
  -ชั้นปีที่  ๒ (ดูแผนการลงทะเบียน)
  ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๙
  -ชั้นปีที่  ๓ (ดูแผนการลงทะเบียน)
  ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๕๙
  -ชั้นปีที่  ๔ (ดูแผนการลงทะเบียน)
  ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๙
  -ชั้นปีที่  ๕ (ดูแผนการลงทะเบียน)
  ๓๐ ตุลาคม  ๒๕๕๙
  -นศ.ที่ยังไม่สำเร็จตามเวลาลงทะเบียน  ( ประเภทไม่ลงตามที่กำหนดอาจจะต้องแจ้งไปส่วนกลางให้ระบบเปิดเป็น รายบุคคล จะมีความยุ่งยากเพิ่มในระบบงาน )
  ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙
  -สบศ.ตรวจสอบสรุปผลการลงทะเบียนเรียน

  ***นักศึกษาควรลงตามเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันความยุ่งยาก ระบบ  จะปิด  ของแต่ระดับชั้นปี / แต่ละวันทันที ใครลงไม่ได้/ มีปัญหาให้มาพบเจ้าหน้าที่งานทะเบียน (อ.ปิ่นประภา / อ.เบญจพล)

  ๓. นักศึกษาลงทะเบียนแล้วให้ปริ้นส์/พิมพ์ ใบชำระเงิน ทันที  เพื่อไปจ่ายที่ธนาคารตามวันเวลาที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่ชำระเงินในเวลาปกติที่กำหนดไว้  ส่วนกลางจะเปิดระบบให้ชำระ วันที่  ๑ – ๑๕  พ.ย. ๒๕๕๙  แต่เสียค่าปรับล่าช้า