• แผนการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
    ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗