• แผนการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  คำชี้แจงในการลงทะเบียนระบบออนไลน์ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๒

  ๑. นักศึกษาควรลงทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาตามแผนของตนเองเท่านั้น  ไม่ใช่ลงทุกรายวิชา เพราะจะเปิดรายวิชา ให้เฉพาะบางคนที่ต้องเรียนเพิ่ม (ซ้ำ) เท่านั้น และไม่ควรลงเกิน  ๒๒   หน่วยกิต ตรวจทานวิชาที่ลงทะเบียนให้ครบ /เรียบร้อย ก่อนบันทึก

  ๒. นักศึกษาแต่ละชั้นปีต้องลงทะเบียนภายในวันที่ ๒๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น (ลงทะเบียนช้าตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสียค่าปรับวันละ ๕๐ บาท)

  ๒๔ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒
  แผนลงทะเบียนสาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา(ทุกชั้นปี)
    แผนลงทะเบียนสาขาดนตรีไทยศึกษา(ทุกชั้นปี)
    แผนลงทะเบียนสาขาคีตศิลป์ไทยศึกษา(ปี ๓ - ๔)
  ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
  -ปิดระบบการลงทะเบียน  ( ประเภทไม่ลงตามที่กำหนดอาจจะต้องแจ้งไปส่วนกลางให้ระบบเปิดเป็น รายบุคคล จะมีความยุ่งยากเพิ่มในระบบงาน )

  ***นักศึกษาควรลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันความยุ่งยาก ระบบ  จะปิด ใครลงไม่ได้/มีปัญหาให้มาพบเจ้าหน้าที่งานทะเบียน (อ.ปิ่นประภา)

  ๓. นักศึกษาลงทะเบียนแล้วให้ปริ้นส์/พิมพ์ ใบชำระเงิน ทันที  เพื่อไปจ่ายที่ธนาคารตามวันเวลาที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่ชำระเงินในเวลาปกติที่กำหนดไว้  ส่วนกลางจะเปิดระบบให้ชำระ วันที่  ๑ – ๑๕  พ.ย. ๒๕๖๒  แต่เสียค่าปรับล่าช้า