• แผนการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

  คำชี้แจงในการลงทะเบียนระบบออนไลน์ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๐

  ๑. นักศึกษาควรลงทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาตามแผนของตนเองเท่านั้น  ไม่ใช่ลงทุกรายวิชา เพราะจะเปิดรายวิชา ให้เฉพาะบางคนที่ต้องเรียนเพิ่ม (ซ้ำ) เท่านั้น และไม่ควรลงเกิน  ๒๒   หน่วยกิต ตรวจทานวิชาที่ลงทะเบียนให้ครบ /เรียบร้อย ก่อนบันทึก

  ๒. นักศึกษาแต่ละชั้นปีต้องลงทะเบียนภายในวันที่ ๒๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น (ลงทะเบียนช้าตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เสียค่าปรับวันละ ๕๐ บาท)

  ๒๔ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐
  -ชั้นปีที่  ๑ (นาฏศิลป์) (ดนตรี) (คีตศิลป์)
    -ชั้นปีที่  ๒ (นาฏศิลป์) (ดนตรี) (คีตศิลป์)
    -ชั้นปีที่  ๓ (นาฏศิลป์) (ดนตรี)
    -ชั้นปีที่  ๔ (นาฏศิลป์) (ดนตรี)
    -ชั้นปีที่  ๕ (นาฏศิลป์) (ดนตรี)
  ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐
  -ปิดระบบการลงทะเบียน  ( ประเภทไม่ลงตามที่กำหนดอาจจะต้องแจ้งไปส่วนกลางให้ระบบเปิดเป็น รายบุคคล จะมีความยุ่งยากเพิ่มในระบบงาน )

  ***นักศึกษาควรลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันความยุ่งยาก ระบบ  จะปิด ใครลงไม่ได้/มีปัญหาให้มาพบเจ้าหน้าที่งานทะเบียน (อ.ปิ่นประภา / อ.เบญจพล)

  ๓. นักศึกษาลงทะเบียนแล้วให้ปริ้นส์/พิมพ์ ใบชำระเงิน ทันที  เพื่อไปจ่ายที่ธนาคารตามวันเวลาที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่ชำระเงินในเวลาปกติที่กำหนดไว้  ส่วนกลางจะเปิดระบบให้ชำระ วันที่  ๑ – ๑๕  พ.ย. ๒๕๖๐  แต่เสียค่าปรับล่าช้า