• แผนการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

  คำชี้แจงในการลงทะเบียนระบบออนไลน์ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๒

  ๑. นักศึกษาควรลงทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาตามแผนของตนเองเท่านั้น  ไม่ใช่ลงทุกรายวิชา เพราะจะเปิดรายวิชา ให้เฉพาะบางคนที่ต้องเรียนเพิ่ม (ซ้ำ) เท่านั้น และไม่ควรลงเกิน  ๒๒   หน่วยกิต ตรวจทานวิชาที่ลงทะเบียนให้ครบ /เรียบร้อย ก่อนบันทึก

  ๒. นักศึกษาแต่ละชั้นปีต้องลงทะเบียนภายในวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เท่านั้น (ลงทะเบียนช้าตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เสียค่าปรับวันละ ๕๐ บาท)

  แผนลงทะเบียนทุกชั้นปี แยกเป็นสาขาวิชา

  ***นักศึกษาควรลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันความยุ่งยาก ระบบ  จะปิด ใครลงไม่ได้/มีปัญหาให้มาพบเจ้าหน้าที่งานทะเบียน (อ.ปิ่นประภา / อ.เบญจพล)

  ๓. นักศึกษาลงทะเบียนแล้วให้ปริ้นส์/พิมพ์ ใบชำระเงิน ทันที  เพื่อไปจ่ายที่ธนาคารตามวันเวลาที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่ชำระเงินในเวลาปกติที่กำหนดไว้  ส่วนกลางจะปิดระบบการลงทะเบียน วันที่  ๑๔  มิ.ย. ๒๕๖๒