• แผนการลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

  คำชี้แจงในการลงทะเบียนระบบออนไลน์ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๑

  ๑. นักศึกษาควรลงทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาตามแผนของตนเองเท่านั้น  ไม่ใช่ลงทุกรายวิชา เพราะจะเปิดรายวิชา ให้เฉพาะบางคนที่ต้องเรียนเพิ่ม (ซ้ำ) เท่านั้น และไม่ควรลงเกิน  ๒๒   หน่วยกิต ตรวจทานวิชาที่ลงทะเบียนให้ครบ /เรียบร้อย ก่อนบันทึก

  ๒. นักศึกษาแต่ละชั้นปีต้องลงทะเบียนภายในวันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เท่านั้น (ลงทะเบียนช้าตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เสียค่าปรับวันละ ๕๐ บาท)

  วัน เดือน ปี
  ระดับชั้น แผนลงทะเบียน หมายเหตุ
  ๑ - ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๑ ปีที่ ๕ ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๕ นักศึกษาที่ออกฝึกสอน
  ๑๕ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ ปีที่ ๒ - ๔ ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๔
  ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๓
  ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๒
  นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ - ๔ และนักศึกษาค้างหลักสูตร
    ปีที่ ๒ - ๕ - (ประกาศ)อัตราค่าเทียบโอน
  - แบบฟอร์มขอเทียบโอน
  นักศึกษาขอเทียบโอน และนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษาต่อ
  ๑๖ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ ปีที่ ๑ ปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ลงทะเบียน
  ๑ มิ.ย.. ๒๕๖๑ ทุกชั้นปี - เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
  - เริ่มปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด ของนักศึกษาทุกชั้นปี ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑
  ๑๕ มิ.ย.  ๒๕๖๑
  -ปิดระบบการลงทะเบียน  ( ประเภทไม่ลงตามที่กำหนดอาจจะต้องแจ้งไปส่วนกลางให้ระบบเปิดเป็น รายบุคคล จะมีความยุ่งยากเพิ่มในระบบงาน )

  ***นักศึกษาควรลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันความยุ่งยาก ระบบ  จะปิด ใครลงไม่ได้/มีปัญหาให้มาพบเจ้าหน้าที่งานทะเบียน (อ.ปิ่นประภา / อ.เบญจพล)

  ๓. นักศึกษาลงทะเบียนแล้วให้ปริ้นส์/พิมพ์ ใบชำระเงิน ทันที  เพื่อไปจ่ายที่ธนาคารตามวันเวลาที่กำหนดไว้ กรณีที่ไม่ชำระเงินในเวลาปกติที่กำหนดไว้  ส่วนกลางจะเปิดระบบให้ชำระ วันที่  ๑ – ๑๕  มิ.ย. ๒๕๖๑  แต่เสียค่าปรับล่าช้า