แบบบันทึกการส่งนวัตกรรมของครู ที่มีการเผยแพร่

ครูผู้สอนระดับพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 39 คน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนระดับพื้นฐานวิชาชีพ

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นวัตกรรมเรื่อง/

รายวิชา

QR code

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

ภาษาไทย

1. นายธีรพันธุ์  รองพล

เรื่อง คำวิเศษณ์

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

2. นางสาวสุภา  รักหมอ

เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทุก

ภาษาไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 2

คณิตศาสตร์

3. นางโสภา  เรณุมาศ

เรื่องสร้างทางเรขาคณิต

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

4. นางจินดา  เครือหงส์

เรื่องสถิติ

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

5. นายเลิศศักดิ์  จู้ห้อง

เรื่องความน่าจะเป็น

คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

วิทยาศาสตร์

6. นางสาวจารุวรรณ  เหมทานนท์

เรื่องการผลิตเกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพรทิพย์  มหันตมรรค

ครูจากกลุ่มสาระการงานอาชีพช่วยสอน

7. นางสาวธิดารัตน์  เกตุโรจน์

เรื่อง

วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

8. นายอนุชาต  หีบเพ็ชร

เรื่อง

ประวัติศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

9. นายพัลลภ  แสงแก้ว

เรื่องโยนิโสมนสิการผ่านบอร์ดเกม

วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 3

สุขศึกษาและพลศึกษา

10. นายธานินทร์  โสภิกุล

เรื่องแบบฝึกพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้สถานการที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน

สุขศึกษาและพละศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ศิลปะ

11. นายนัฐพงษ์  เพ็ชร์วัง

เรื่อง -

ศิลปะ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

 

นางสาวปานเกศ  แท่งทอง

ครูจากกลุ่มสาระนาฏศิลป์ไทยละครช่วยสอน

นายจารุวิทย์  เวชกุล

ครูจากกลุ่มสาระนาฏศิลป์ไทยโขนช่วยสอน

การงานอาชีพ

12. นางเกวริฐา  รองพล

เรื่องการออกแบบและการผลิตสื่อเทคโนโลยีดิจิตอลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 123apps

การงานอาชีพ……..

มัธยมศึกษาปีที่ 2

13. นางสาวพรทิพย์  มหันตมรรค

เรื่อง สื่อจัดบ้าน

การงานอาชีพ

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

14. นางอัญจนา  คงนุ่น

เรื่อง วิธีการขยายพันธุ์พืช

การงานอาชีพ

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ภาษาต่างประเทศ

15. นางจันทร์เพ็ญ วงศ์วาสนา

เรื่อง culture

ภาษาอังกฤษ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

16. นางสุชารี เตียสกุล

เรื่อง Vocabulary

ภาษาอังกฤษ

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ผลการส่งนวัตกรรม ที่มีการเผยแพร่ ของครูกลุ่มวิชาพื้นฐาน  ทั้งหมด จำนวน 16 คน

 

           มีนวัตกรรม ที่มีการเผยแพร่           จำนวน....................คน     คิดเป็นร้อยละ.....................

           ไม่มีนวัตกรรม และไม่มีการเผยแพร่  จำนวน....................คน     คิดเป็นร้อยละ.....................

 

กลุ่มวิชาชีพ

นาฏศิลป์ไทย โขน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. นายธชภูมิ  ปาณะศรี

เรื่องการขึ้นลอย

นาฏศิลป์ไทยโขนพระ

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

18. นายวีรยุทธ  เรณุมาศ

เรื่อง เทคนิคการปรับแก้ท่ารำที่ไม่เป็นมาตรฐาน

นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

19. ว่าที่ร้องตรีพรรัตนะ  ขันทอง

 

เรื่อง การรำประกอบคำพากย์นาฏศิลป์โขนยักษ์(พากย์รถยักษ์)

นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์

มัธยมศึกษาปีที่ 2 

20. ว่าที่ร้อยตรีเทวินทร์  นวลชื่น

เรื่อง กราวตรวจพล ของโหทร และเปาวนาสูร

นาฏศิลป์ไทยโขนยักษ์

มัธยมศึกษาปีที่ 3 

21.นายจารุวิทย์  เวชกุล

เรื่อง -

นาฏศิลป์ไทยโขนลิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 

22. ว่าที่เรือตรีภูวราคม บุณเจริญ ร.น.

เรื่อง โขนลิง

นาฏศิลป์ไทยโขนลิง

มัธยมศึกษาปีที่ 3

นาฏศิลป์ไทย ละคร

23. นางสาววรกมลวรรณ  ไพสิฐสกุลธาดา

เรื่อง ฝึกหัดเบื้องต้น

นาฏศิลป์ไทยละคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

24. นางสาวปานเกศ  แท่งทอง

เรื่อง ฝึกหัดเบื้องต้น

นาฏศิลป์ไทยละคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

25. นางอมลณัฐ  อักษรนำ

 

เรื่อง เพลงศรีอยุธยา

นาฏศิลป์ไทยละคร

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

26. นางสาวสิริกานต์  ทองสงฆ์

เรื่อง เพลงศรีอยุธยา

นาฏศิลป์ไทยละคร

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

27. นางโสรฎา  บุญวงศ์

 

เรื่อง -

นาฏศิลป์ไทยละคร 5

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

28. นางโชติกา ปาณะศรี

เรื่อง บทพากย์ บทร้อง บทเจรจา

นาฏศิลป์ไทยละคร

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ปีพาทย์

29. นายอานนท์  ไกรแก้ว

เรื่อง ฆ้องวงใหญ่

ปี่พาทย์

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

30.นายณัฐเศรษฐ  ดำเนินผล

เรื่อง ใบงานและเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้

ปี่พาทย์

มัธยมศึกษาปีที่..........

 

 

 

 

31. นายบรรเทา รอดภัย

เรื่อง

ปี่พาทย์.......

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

32. นายอรุษ  อักษรนำ

เรื่อง ศรีวิชัย

ปี่พาทย์ 6

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

33. นายอมรเทพ เอียดชะตา

เรื่องหลักการระบายลม

ปี่พาทย์ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

เครื่องสายไทย

34. นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณโณ

เรื่อง ตับนิทราชาคริต

เครื่องสายไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

35. ว่าที่ร้อยตรีสรบัญชา หมื่นแสวง

เรื่องตับต้นเพลงฉิ่ง

เครื่องสายไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

36. นายณพสิษฐ์  มุขแม้นเหมือน

เรื่อง

เครื่องสายไทย......

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

คีตศิลป์ไทย

37. นางสาวกิตติมา  กองมะลิกันแก้ว

เรื่อง ร้อยเรียงเสียงคีตศิลป์ไทย

คีตศิลป์ไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 1

 

38. นางสาวธัญลักษณ์  รักษ์สังข์

เรื่อง

คีตศิลป์ไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 2

 

 

39. นางสาวธิดารัตน์  นพกร

เรื่องคีตศิลป์ไทย

คีตศิลป์ไทย

มัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ผลการส่งนวัตกรรม ที่มีการเผยแพร่   ครูกลุ่มวิชาชีพ  ทั้งหมด   จำนวน 23 คน

 

           มีนวัตกรรม ที่มีการเผยแพร่           จำนวน....................คน     คิดเป็นร้อยละ.....................

           ไม่มีนวัตกรรม และไม่มีการเผยแพร่  จำนวน....................คน     คิดเป็นร้อยละ.....................

 

สรุปผลการนวัตกรรม ที่มีการเผยแพร่   

ครูผู้สอนระดับพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน 39 คน

 

มีนวัตกรรม ที่มีการเผยแพร่           จำนวน....................คน     คิดเป็นร้อยละ.....................

ไม่มีนวัตกรรม และไม่มีการเผยแพร่  จำนวน....................คน     คิดเป็นร้อยละ.....................