ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประกาศรายชื่อนักเรียนรอบที่ ๒ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบที่ ๒ ระดับชั้น ปวช.ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมปรับที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

แผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ (สำหรับชำระค่าลงทะเบียนใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
แบบสำรวจสำหรับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ปี)
แผนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข้อชี้แจงรายละเอียดการลงทะเบียนระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยื่นเรื่องขออนุมัติจบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙ ที่งานทะเบียน นศ.ปริญญาตรี วนศ.นครศรี
รายชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปฏิทินการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้น ๑/๒๕๕๘
แผนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ภาพโครงการเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประมวลภาพกิจกรรมวันครู ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

เพลงหกบทสองชั้น โดย อ.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
โครงการบริการวิชาการดนตรี-นาฏศิลป์และเพลงร้องสำหรับเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประมวลภาพการบรรเลงวงปี่พาทย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ประมวลภาพ โครงการ "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลป์ เทิดไท้ภูมินทร์ บรมราชจักรีวงศ์" วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

การจัดการองค์ความรู้ (KM) พิธีไหว้ครูหนังตะลุง กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธี SQ3R การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น โดย อ.สุภา รักหมอ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรำศุภลักษณ์อุ้มสม ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดย อ.คณรัตน์ บัวทอง
การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติการแสดงพื้นบ้าน เรื่อง รำวงเวียนครกแบบท่า เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ โดย อ.นิภารัตน์ ชัยทิพย์
แบบรายงานโครงการ งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เอกสารประกอบการเรียนกระบวนท่ารำมาตรฐาน ชุด รำบำพรหมาสตร์ โดย อ.พรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง "ระบำดาวดึงส์" โดย อ.ลภัสรดา โพธิ์แส
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง "ท่ารำแม่ท่าลิง (ครึ่งท่าหลัง)" รายวิชานาฏศิลป์ไทย ๒ รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๖ ระดับชั้น ม.๑ โดย ว่าที่่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เรื่อง ดนตรีไทย ๔ ภาค สำหรับนักเรียน ป.๖ โดย นส.ดวงพร ดังใจปอง
แบบฟอร์มหลักสูตรขั้นพื้นฐานปรับปรุงสถาบันฯ
แบบรายงานโครงการ [งานแผน]
(ร่าง)แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แบบคำขอผศ.กรณีพิเศษ
โครงสร้างรายวิชา (WORD)(PDF)
โปรแกรม BookMark 2551 + คู่มือการใช้งาน

[๑๐/๐๘/๒๕๖๓] การจัดการแสดง/บรรเลงเนื่องในงาน 12 สิงหาพาแม่ทำบุญ ณ วัดนางพญา ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๒๓/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ (โรงแปดเหลี่ยม) นายสาธิต กลิ่นภักดี ณ เมรุวัดเขาปรีดี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๒๑/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดง/บรรเลงเนื่องในงาน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
[๒๐/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชการ วปอ. รุ่นที่ ๖๒ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๑/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานกิจกรรม “เปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรมนครศรีธรรมราช” ณ สวนศรีธรรมาโศกราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๑/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานพิธีหล่อเทียนโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น