+ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช


ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบทั่วไป) รอบที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ประกาศเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบโควต้าพิเศษ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ "ดนตรีไทย ๑ ชิ้น" ปีการศึกษา ๒๕๖๖
กำหนดการ โครงการ "ดนตรีไทย ๑ ชิ้น" ปีการศึกษา ๒๕๖๖
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และพนักงานทำความสะอาด
รายชื่อผู้มีอุปการะคุณบริจาคทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาในพิธีไหว้ครู วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโรคปอดอักเสบจาเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ในช่วงการเปิดเรียน Onsite ภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบพิเศษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ร่างอนุบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน (รอบทั่วไป) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ (รอบทั่วไป) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อนักเรียน (รอบโควตา) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COOVID-19

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
รับสมัครครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และพนักงานทำความสะอาด

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
คำร้องขอสอบแก้ตัวนักเรียน ระดับ ม.๑-ม.๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
คำร้องขอสอบแก้ตัวนักเรียน ระดับ ปวช.๑-ปวช.๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
แผนการเรียนวิชาโทเลือกเสรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพโครงการเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประมวลภาพกิจกรรมวันครู ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

เพลงหกบทสองชั้น โดย อ.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
โครงการบริการวิชาการดนตรี-นาฏศิลป์และเพลงร้องสำหรับเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประมวลภาพการบรรเลงวงปี่พาทย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ประมวลภาพ โครงการ "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลป์ เทิดไท้ภูมินทร์ บรมราชจักรีวงศ์" วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

E-Book การจัดการองค์ความรู้ (KM) พิธีไหว้ครูหนังตะลุง กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
วิดีทัศน์ประกอบการสอน เรื่อง การจัดทัพสุครีพในเพลงหน้าพาทย์ปฐม (แบบโขนหน้าจอ) รายวิชา นาฎศิลป์ไทย (โขนลิง ๑) รหัสวิชา ศ๓๑๒๐๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดย นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
บทคัดย่อ การพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง Development of performing arts analysis tools โดย อ.คณรัตน์ บัวทอง
การจัดการองค์ความรู้ (KM) พิธีไหว้ครูหนังตะลุง กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธี SQ3R การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น โดย อ.สุภา รักหมอ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรำศุภลักษณ์อุ้มสม ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดย อ.คณรัตน์ บัวทอง
การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติการแสดงพื้นบ้าน เรื่อง รำวงเวียนครกแบบท่า เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ โดย อ.นิภารัตน์ ชัยทิพย์
แบบรายงานโครงการ งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เอกสารประกอบการเรียนกระบวนท่ารำมาตรฐาน ชุด รำบำพรหมาสตร์ โดย อ.พรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง "ระบำดาวดึงส์" โดย อ.ลภัสรดา โพธิ์แส
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง "ท่ารำแม่ท่าลิง (ครึ่งท่าหลัง)" รายวิชานาฏศิลป์ไทย ๒ รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๖ ระดับชั้น ม.๑ โดย ว่าที่่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เรื่อง ดนตรีไทย ๔ ภาค สำหรับนักเรียน ป.๖ โดย นส.ดวงพร ดังใจปอง
แบบฟอร์มหลักสูตรขั้นพื้นฐานปรับปรุงสถาบันฯ
แบบรายงานโครงการ [งานแผน]
(ร่าง)แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แบบคำขอผศ.กรณีพิเศษ
โครงสร้างรายวิชา (WORD)(PDF)
โปรแกรม BookMark 2551 + คู่มือการใช้งาน

[๑๐/๐๘/๒๕๖๓] การจัดการแสดง/บรรเลงเนื่องในงาน 12 สิงหาพาแม่ทำบุญ ณ วัดนางพญา ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๒๓/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ (โรงแปดเหลี่ยม) นายสาธิต กลิ่นภักดี ณ เมรุวัดเขาปรีดี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๒๑/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดง/บรรเลงเนื่องในงาน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
[๒๐/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชการ วปอ. รุ่นที่ ๖๒ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๑/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานกิจกรรม “เปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรมนครศรีธรรมราช” ณ สวนศรีธรรมาโศกราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๑/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานพิธีหล่อเทียนโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น