+ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช


ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา  ๒๕๖๗
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัว (รอบโควตาพิเศษ) ระดับชั้น ม.๑ และปวช.๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๗
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วม "โครงการส่งเสริม เด็กไทยเล่นดนตรีไทยคนละหนึ่งชิ้น" วันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นบันไดพร้อมราวชั้น ๑-๔ อาคารวิทยบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมพื้นบันไดพร้อมราวชั้นที่ ๑-๔ อาคารวิทยบริการ
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมโรงจอดรถ
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาภายในวิทยาลัยฯ
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
รับสมัครครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และพนักงานทำความสะอาด

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
คำร้องขอสอบแก้ตัวนักเรียน ระดับ ม.๑-ม.๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
คำร้องขอสอบแก้ตัวนักเรียน ระดับ ปวช.๑-ปวช.๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
แผนการเรียนวิชาโทเลือกเสรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพโครงการเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประมวลภาพกิจกรรมวันครู ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

เพลงหกบทสองชั้น โดย อ.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
โครงการบริการวิชาการดนตรี-นาฏศิลป์และเพลงร้องสำหรับเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประมวลภาพการบรรเลงวงปี่พาทย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ประมวลภาพ โครงการ "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลป์ เทิดไท้ภูมินทร์ บรมราชจักรีวงศ์" วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

E-Book การจัดการองค์ความรู้ (KM) พิธีไหว้ครูหนังตะลุง กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
วิดีทัศน์ประกอบการสอน เรื่อง การจัดทัพสุครีพในเพลงหน้าพาทย์ปฐม (แบบโขนหน้าจอ) รายวิชา นาฎศิลป์ไทย (โขนลิง ๑) รหัสวิชา ศ๓๑๒๐๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดย นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
บทคัดย่อ การพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง Development of performing arts analysis tools โดย อ.คณรัตน์ บัวทอง
การจัดการองค์ความรู้ (KM) พิธีไหว้ครูหนังตะลุง กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธี SQ3R การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น โดย อ.สุภา รักหมอ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรำศุภลักษณ์อุ้มสม ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดย อ.คณรัตน์ บัวทอง
การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติการแสดงพื้นบ้าน เรื่อง รำวงเวียนครกแบบท่า เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ โดย อ.นิภารัตน์ ชัยทิพย์
แบบรายงานโครงการ งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เอกสารประกอบการเรียนกระบวนท่ารำมาตรฐาน ชุด รำบำพรหมาสตร์ โดย อ.พรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง "ระบำดาวดึงส์" โดย อ.ลภัสรดา โพธิ์แส
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง "ท่ารำแม่ท่าลิง (ครึ่งท่าหลัง)" รายวิชานาฏศิลป์ไทย ๒ รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๖ ระดับชั้น ม.๑ โดย ว่าที่่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เรื่อง ดนตรีไทย ๔ ภาค สำหรับนักเรียน ป.๖ โดย นส.ดวงพร ดังใจปอง
แบบฟอร์มหลักสูตรขั้นพื้นฐานปรับปรุงสถาบันฯ
แบบรายงานโครงการ [งานแผน]
(ร่าง)แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แบบคำขอผศ.กรณีพิเศษ
โครงสร้างรายวิชา (WORD)(PDF)
โปรแกรม BookMark 2551 + คู่มือการใช้งาน

[๑๐/๐๘/๒๕๖๓] การจัดการแสดง/บรรเลงเนื่องในงาน 12 สิงหาพาแม่ทำบุญ ณ วัดนางพญา ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๒๓/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ (โรงแปดเหลี่ยม) นายสาธิต กลิ่นภักดี ณ เมรุวัดเขาปรีดี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๒๑/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดง/บรรเลงเนื่องในงาน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
[๒๐/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชการ วปอ. รุ่นที่ ๖๒ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๑/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานกิจกรรม “เปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรมนครศรีธรรมราช” ณ สวนศรีธรรมาโศกราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๑/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานพิธีหล่อเทียนโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

วนศ.นศ.