+ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช


ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา (ม.๑) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สมัครออนไลน์ที่นี่
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

ประกาศ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพื่อลดผลกระทบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
ประกาศ เรื่อง การขยายเวลาการเรียนการสอนออนไลน์ (online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
ประกาศฉบับที่ ๖/๒๕๖๔ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื่อโรคปอดอักเสบจากเชื่อไวรัสโคโรน่า COVID-19
ประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื่อโรคปอดอักเสบจากเชื่อไวรัสโคโรน่า COVID-19
ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบทั่วไป ระดับชั้น ปวช.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบทั่วไป ระดับชั้น ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ระดับชั้น ปวช.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ระดับชั้น ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากเชื่อไวรัสโคโรน่า COVID-19
ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา ๒ วัน

ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบที่ ๒ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบที่ ๒ ระดับชั้น ปวช.ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศร่าง TOR จัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างบริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แผนการจัดซือจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ยกเลิกประกาศ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ตารางแสดงวงเงินราคากลางครุภัณฑ์ดนตรี) (รายละเอียดขอบเขตของงาน)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ครุภัณฑ์ดนตรี)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมปรับที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
แผนการเรียนวิชาโทเลือกเสรี ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

แผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
รหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ (สำหรับชำระค่าลงทะเบียนใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
แบบสำรวจสำหรับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ปี)
แผนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข้อชี้แจงรายละเอียดการลงทะเบียนระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยื่นเรื่องขออนุมัติจบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙ ที่งานทะเบียน นศ.ปริญญาตรี วนศ.นครศรี
รายชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปฏิทินการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้น ๑/๒๕๕๘
แผนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ภาพโครงการเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประมวลภาพกิจกรรมวันครู ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

เพลงหกบทสองชั้น โดย อ.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
โครงการบริการวิชาการดนตรี-นาฏศิลป์และเพลงร้องสำหรับเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประมวลภาพการบรรเลงวงปี่พาทย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ประมวลภาพ โครงการ "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลป์ เทิดไท้ภูมินทร์ บรมราชจักรีวงศ์" วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

วิดีทัศน์ประกอบการสอน เรื่อง การจัดทัพสุครีพในเพลงหน้าพาทย์ปฐม (แบบโขนหน้าจอ) รายวิชา นาฎศิลป์ไทย (โขนลิง ๑) รหัสวิชา ศ๓๑๒๐๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดย นายนเรศ นิ่มพัฒนสกุล
บทคัดย่อ การพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ศิลปะการแสดง Development of performing arts analysis tools โดย อ.คณรัตน์ บัวทอง
การจัดการองค์ความรู้ (KM) พิธีไหว้ครูหนังตะลุง กรณีศึกษานายสุมล ศักดิ์แก้ว
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้วิธี SQ3R การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น โดย อ.สุภา รักหมอ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรำศุภลักษณ์อุ้มสม ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดย อ.คณรัตน์ บัวทอง
การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติการแสดงพื้นบ้าน เรื่อง รำวงเวียนครกแบบท่า เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ โดย อ.นิภารัตน์ ชัยทิพย์
แบบรายงานโครงการ งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เอกสารประกอบการเรียนกระบวนท่ารำมาตรฐาน ชุด รำบำพรหมาสตร์ โดย อ.พรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง "ระบำดาวดึงส์" โดย อ.ลภัสรดา โพธิ์แส
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง "ท่ารำแม่ท่าลิง (ครึ่งท่าหลัง)" รายวิชานาฏศิลป์ไทย ๒ รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๖ ระดับชั้น ม.๑ โดย ว่าที่่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เรื่อง ดนตรีไทย ๔ ภาค สำหรับนักเรียน ป.๖ โดย นส.ดวงพร ดังใจปอง
แบบฟอร์มหลักสูตรขั้นพื้นฐานปรับปรุงสถาบันฯ
แบบรายงานโครงการ [งานแผน]
(ร่าง)แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แบบคำขอผศ.กรณีพิเศษ
โครงสร้างรายวิชา (WORD)(PDF)
โปรแกรม BookMark 2551 + คู่มือการใช้งาน

[๑๐/๐๘/๒๕๖๓] การจัดการแสดง/บรรเลงเนื่องในงาน 12 สิงหาพาแม่ทำบุญ ณ วัดนางพญา ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๒๓/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ (โรงแปดเหลี่ยม) นายสาธิต กลิ่นภักดี ณ เมรุวัดเขาปรีดี ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๒๑/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดง/บรรเลงเนื่องในงาน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
[๒๐/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชการ วปอ. รุ่นที่ ๖๒ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๑/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานกิจกรรม “เปิดฟ้าเที่ยวนครแห่งอารยธรรมนครศรีธรรมราช” ณ สวนศรีธรรมาโศกราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
[๑/๐๗/๒๕๖๓]การจัดการแสดงและการบรรเลงเนื่องในงานพิธีหล่อเทียนโครงการจัดงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น