• ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบ ๒ ที่มีสิทธิ์เข้าสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบ ๒ ที่มีสิทธิ์เข้าสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควต้า ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทโควต้า ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโควตา โควตาพิเศษ ปกติ ระดับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
  ประกาศผลการสอบนักเรียนโควต้า ระดับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ม.๑, ม.๔ )
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปี ๒๕๕๙
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
  ประกาศผลสอบนักเรียน (รอบปกติ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (นักเรียนเก่า) ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ประกาศผลสอบนักเรียน (รอบปกติ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ประกาศผลสอบนักเรียน (รอบปกติ) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ประเภทโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดรองเง็งชาวเลและทบทวนรำวงมาตรฐาน ๑๐ เพลง
  กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านดุริยางค์ไทย
  กำหนดการโครงการเติมเต็มความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย ระดับขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
  สูจิบัตร เทศกาลงานเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๕๗
  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  กำหนดการงานคืนสู่เหย้า ครั้งที่ ๒

  ตารางแสดงวงเงินจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (รายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ศีรษะครู ๙ ศีรษะ, (รายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการ ซ่อมบำรุงยานพาหนะ ๔๐-๐๔๘๗ นศ.
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษา
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรงุอาคารเรียน ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)(เอกสารที่เกี่ยวข้อง)
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุอาคารเรียน ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)(ร่างเอกสารประกวดราคา)
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลาง)(ร่างเอกสารประกวดราคา)
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุอาคารเรียน ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ร่างประกอบประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
  สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (TOR) (ราคากลาง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมหลังคาและห้องนํ้าทุกอาคาร โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ราคากลาง)
  ประกวดราคาจ้างซ่อมหลังคาและห้องน้ำทุกอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  สอบราคาจ้างชุดเสื้อผ้า (๕๖.๑๐.๑๕.๔๐ ) ชุดกินรีร่อน จำนวน ๗ ชุด,ชุดเสื้อผ้า (๕๖.๑๐.๑๕.๔๐ ) ชุดพระแขนยาว จำนวน ๖ ชุด,ชุดเสื้อผ้า (๕๖.๑๐.๑๕.๔๐ ) ชุดหนุมานทรงเครื่อง จำนวน ๑ ชุด (ราคากลาง)
  สอบราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย) จำนวน ๓ รายการ (ราคากลาง)
  สอบราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๔ รายการ (ราคากลาง)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามบาสเกตบอ(ราคากลาง )
  สอบราคาซื้อและติดตั้งการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Smart Class Room) จำนวน ๑ ห้อง (ราคากลาง)
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย ๔ ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง)
  ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ก่อสร้างอาคารพักอาศัย ๔ ชั้น
  สอบราคาจ้างครุภัณฑ์อื่นๆ (ราคากลาง)
  สอบราคาจ้างครุภัณฑ์ดนตรี (ดนตรีไทย) ๒ รายการ (ราคากลาง)
  สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (โนรา) ราคากลาง


  ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
  ประกาศให้นักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นำหลักฐานผ่านการสอบ PAT5 มายื่นที่ฝ่ายวิชาการปริญญาตรี ด่วน!! ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๗

  แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
  แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  แบบสำรวจสำหรับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ปี)
  แผนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ข้อชี้แจงรายละเอียดการลงทะเบียนระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
  แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยื่นเรื่องขออนุมัติจบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙ ที่งานทะเบียน นศ.ปริญญาตรี วนศ.นครศรี
  รายชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ปฏิทินการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้น ๑/๒๕๕๘
  แผนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

  ภาพโครงการเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
  ประมวลภาพกิจกรรมวันครู ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

  เพลงหกบทสองชั้น โดย อ.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  โครงการบริการวิชาการดนตรี-นาฏศิลป์และเพลงร้องสำหรับเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  ประมวลภาพการบรรเลงวงปี่พาทย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
  ประมวลภาพ โครงการ "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลป์ เทิดไท้ภูมินทร์ บรมราชจักรีวงศ์" วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องวิธีการและหลักการปฏิบัติกลองแขกและกลองสองหน้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
  โครงสร้างรายวิชา (WORD)(PDF)
  โปรแกรม BookMark 2551 + คู่มือการใช้งาน
  ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ชุดกิจกรรมแนะแนวกลุ่มสัมพันธ์ ด้านที่ , , ,
  องค์ความรู้เรื่อง การเชิดรูปครูหนังตะลุง (ฤๅษี)
  ผลสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ร้อยเรียงเสียงคีตศิลป์ไทย โดย อ.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
  รวม มคอ ๔ ภาควิชา
  สื่อการสอนเรื่อง วงดนตรีไทย จัดทำโดย นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๔
  ตารางแสดงแผนรับ และจำนวนรับจริง ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ส่งคุรุสภา
  คุรุสภาประเมิน ๑๓ ๑๑ ๕๘
  แบบฟอร์มและตัวอย่างประเมินคุรุสภา
  ประกาศประกันคุณภาพ
  มคอ. นาฏศิลป์ไทย
  หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘
  หลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  เอกสารอบรม มคอ.๓
  การจัดการความรู้เรื่อง รูปแบบการลงโรงโนราในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดรองเง็งชาวเล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
  ตัวอย่าง ประมวลผลการสอนและ มคอ.๓
  แผ่นพับ บริการวิชาการผลงานสร้างสรรค์ "ระบำลีลาชาชัก"
  การจัดการความรู้ เรื่อง วิธีการหุ้มทับ
  บทคัดย่อรายงานผลการพัฒนาระบบประกัน
  บทคัดย่อวิจัยการพัฒนาระบบประกันระดับพื้นฐาน
  บทคัดย่อวิจัยการพัฒนาระบบประกันระดับอุดม
  คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน...ศน.จันทรา ด่านคงรักษ์ เล่ม , , ,
  ตัวอย่างแฟ้มสะสมงาน
  บทความ เรื่อง เครื่องสายปี่ชวา  โดยครูสุจิตตรา  มินา
  ปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปส่วนภูมิภาค
  ชุดการสอนรำวงเวียนครก กลุ่มสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

  (๑๐ ส.ค. ๕๘) งานย้อนรอยโบราณสถานโมคลาน ณ โบราณสถานโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ


  ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น