ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กำหนดการงานไหว้ครูโนราและวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 40 ปี
ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบ ๒ ที่มีสิทธิ์เข้าสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบ ๒ ที่มีสิทธิ์เข้าสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควต้า ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (ศีรษะครู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (กลองแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (กลองแขก)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (รายละเอียด)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ศีรษะครู ๙ ศีรษะ, (รายละเอียด)


ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
ประกาศให้นักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นำหลักฐานผ่านการสอบ PAT5 มายื่นที่ฝ่ายวิชาการปริญญาตรี ด่วน!! ภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๗

แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
แบบสำรวจสำหรับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ปี)
แผนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข้อชี้แจงรายละเอียดการลงทะเบียนระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยื่นเรื่องขออนุมัติจบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙ ที่งานทะเบียน นศ.ปริญญาตรี วนศ.นครศรี
รายชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปฏิทินการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้น ๑/๒๕๕๘
แผนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ภาพโครงการเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประมวลภาพกิจกรรมวันครู ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

เพลงหกบทสองชั้น โดย อ.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
โครงการบริการวิชาการดนตรี-นาฏศิลป์และเพลงร้องสำหรับเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประมวลภาพการบรรเลงวงปี่พาทย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ประมวลภาพ โครงการ "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลป์ เทิดไท้ภูมินทร์ บรมราชจักรีวงศ์" วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

แบบรายงานโครงการ [งานแผน]
(ร่าง)แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แบบคำขอผศ.กรณีพิเศษ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องวิธีการและหลักการปฏิบัติกลองแขกและกลองสองหน้า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
โครงสร้างรายวิชา (WORD)(PDF)
โปรแกรม BookMark 2551 + คู่มือการใช้งาน

(๑๐ ส.ค. ๕๘) งานย้อนรอยโบราณสถานโมคลาน ณ โบราณสถานโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น