ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้า ระดับชั้นปวช.๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันับณฑิตพัฒนศิลป์ (รอบที่ ๓)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันับณฑิตพัฒนศิลป์ (รอบสมัครที่ ๒)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันับณฑิตพัฒนศิลป์ (รอบสมัครที่ ๒)
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๒ (ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันับณฑิตพัฒนศิลป์ (รอบสมัครที่ ๑)
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันับณฑิตพัฒนศิลป์ (รอบสมัครที่ ๑)
ประกาศผลการประกวดการประพันธ์เพลง “ปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริต” โครงการสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยมิติทางวัฒนธรรม
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการ  ประกวดการประพันธ์เพลง “ปลูกจิตสำนึก ต่อต้านการทุจริต”  ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบปกติ ระดับปวช.ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบที่ ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (รอบสมัครที่ ๓ )
ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ระดับปวช.ปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๓
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบ ๒
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒(รอบ ๒)
ประกาศการมารับค่าประกันของเสียหาย
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
กำหนดการโครงการสืบสานสัมพันธ์นาฏศิลป์โขนภาคใต้ ครั้งที่ ๑๗
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี) รอบสมัครครั้งที่ ๑
รายละเอียดหลักสูตรค่ายศิลปะทางด้านนาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศิลป์ (ลงทะเบียนสมัครเรียน)
รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (รอบสมัครที่ ๑ )
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบประเภทโควต้าในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบประเภทโควต้าในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้าพิเศษ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กำหนดการงานไหว้ครูโนราและวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 40 ปี
ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบ ๒ ที่มีสิทธิ์เข้าสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อนักเรียนรอบ ๒ ที่มีสิทธิ์เข้าสอบในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทโควต้า ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมปรับที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน ๑ เพื่อเป็นห้องเก็บพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(TOR)(ราคากลาง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[รายละเอียดครุภัณฑ์อื่นๆ ๑๖ รายการ][แคตตาล็อกครุภัณฑ์อื่นๆ][ราคากลาง]
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดครุภัณฑ์อื่นๆ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างและครุภัณฑ์ปี งปม.๒๕๖๓

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชุดระบบไฟสำหรับการแสดงบนเวทีกลางแจ้ง, (รายละเอียด)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชุดเครื่องเสียงสำหรับใช้จัดการแสดงบนเวทีกลางแจ้ง, (รายละเอียด)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพักครูอาคาร ๓ ชั้น, (รายละเอียด)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ติดตั้งกันสาดหน้าอาคารเรียน ๓ พร้อมปรับพื่นที่, (รายละเอียด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์แบบมีหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย ๕ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลาง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์แบบมีหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ๖ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์แบบมีหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ๖ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน ๘ รายการ
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ๖ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ๖ ล้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลาง)(รายละเอียดครุภัณฑ์)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย ๕ ชั้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์แบบมีหลังคา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (ศีรษะครู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (กลองแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี (กลองแขก)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินจ้างบริการรักษาความปลอดภัย (รายละเอียด)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ศีรษะครู ๙ ศีรษะ, (รายละเอียด)


ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รหัสประจำตัวนักศึกษาใหม่ (สำหรับชำระค่าลงทะเบียนใหม่) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
แผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
แบบสำรวจสำหรับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คู่มือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ปี)
แผนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ข้อชี้แจงรายละเอียดการลงทะเบียนระดับอุดมศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยื่นเรื่องขออนุมัติจบหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ภายในวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙ ที่งานทะเบียน นศ.ปริญญาตรี วนศ.นครศรี
รายชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปฏิทินการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกระดับชั้น ๑/๒๕๕๘
แผนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ภาพโครงการเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประมวลภาพกิจกรรมวันครู ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

เพลงหกบทสองชั้น โดย อ.กิตติมา กองมะลิกันแก้ว
โครงการบริการวิชาการดนตรี-นาฏศิลป์และเพลงร้องสำหรับเด็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ประมวลภาพการบรรเลงวงปี่พาทย์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ประมวลภาพ โครงการ "รวมใจภักดิ์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาศิลป์ เทิดไท้ภูมินทร์ บรมราชจักรีวงศ์" วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรำศุภลักษณ์อุ้มสม ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีปีที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช โดย อ.คณรัตน์ บัวทอง
การพัฒนาชุดฝึกทักษะปฏิบัติการแสดงพื้นบ้าน เรื่อง รำวงเวียนครกแบบท่า เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ โดย อ.นิภารัตน์ ชัยทิพย์
แบบรายงานโครงการ งานแผนและงบประมาณ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เอกสารประกอบการเรียนกระบวนท่ารำมาตรฐาน ชุด รำบำพรหมาสตร์ โดย อ.พรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง "ระบำดาวดึงส์" โดย อ.ลภัสรดา โพธิ์แส
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง "ท่ารำแม่ท่าลิง (ครึ่งท่าหลัง)" รายวิชานาฏศิลป์ไทย ๒ รหัสวิชา ศ ๒๑๒๐๖ ระดับชั้น ม.๑ โดย ว่าที่่เรือตรีภูวราคม บุญเจริญ ร.น.
บทเรียนโปรแกรมการ์ตูน เรื่อง ดนตรีไทย ๔ ภาค สำหรับนักเรียน ป.๖ โดย นส.ดวงพร ดังใจปอง
แบบฟอร์มหลักสูตรขั้นพื้นฐานปรับปรุงสถาบันฯ
แบบรายงานโครงการ [งานแผน]
(ร่าง)แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แบบคำขอผศ.กรณีพิเศษ
โครงสร้างรายวิชา (WORD)(PDF)
โปรแกรม BookMark 2551 + คู่มือการใช้งาน

แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๓ และงานศิลปวัฒนธรรมสี่ภาค "บัณฑิตพัฒนศิลป์สามัคคี ทำดีด้วยหัวใจ" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานสัมพันธ์นาฏศิลป์โขนครั้งที่ ๑๗
(๑๐ ส.ค. ๕๘) งานย้อนรอยโบราณสถานโมคลาน ณ โบราณสถานโมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น