ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
 

          ๑. ความเป็นมา 
               วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารพักอาศัย ๔ ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ หลัง โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          ๒. วัตถุประสงค์ 
                 เพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัยของครูและบุคลากร วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของวิทยาลัย
                ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างฯ ซึ่งมีมูลค่างานในสัญญาเดียว วงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)  และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐ วิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่วิทยาลัยเชื่อถือ
                ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
             

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                      แบบ ปร.6.pdf
                      แบบ ปร.5 (ก).pdf
                      ปร.4(FactorX.pdf
                      แบบ ปร. 5 (ข).pdf
                      ปร.4(Vat).pdf
                      ร่าง_TOR_บ้านพัก_4_ชั้น_2558[1].pdf

          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                      ไม่เกิน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                      จำนวนงวดในการส่งมอบ ๘ งวด
                      งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
                            - งานปรับพื้นที่และขนย้ายสิ่งกีดขวางในพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
                            - งานวางผังและกำหนดตำแหน่งเสาเข็ม แล้วเสร็จ
                            - เจาะสำรวจและวิเคราะห์ชั้นดินพร้อมหนังสือรับรอง 
                            - งานเสาเข็มทั้งหมด แล้วเสร็จ
                             - ทำการหล่อฐานราก คสล. แล้วเสร็จ 
                     ให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐ วัน
                      งวดที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
                             - ทำการหล่อเสาตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ
                             - ทำการหล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ 
                             - งานพื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
                             - ทำการหล่อเสา คสล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ 
                     ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
                            -ทำการหล่อคาน คสล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
                            - ทำพื้น คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
                            - ทำการหล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
                            - เทคอนกรีตโครงสร้างบันได ชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จ  
                       ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
                              - ทำการหล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
                              - ทำพื้น คสล.ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
                              - ทำการหล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ 
                              - เทคอนกรีตโครงสร้างบันได ชั้นที่ ๒-๓ แล้วเสร็จ
                              - ทำการก่ออิฐผนังชั้นที่ 2 แล้วเสร็จประมาณ ๘๐% 
                      ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๐ วัน
                      งวดที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
                             - ทำการหล่อคาน คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
                             - ทำพื้น คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ 
                             - ทำการหล่อเสา คสล. ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ
                             - เทคอนกรีตโครงสร้างบันได ชั้นที่ ๓-๔ แล้วเสร็จ
                             - ทำการก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จประมาณ ๘๐%  
                        ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๐  วัน
                      งวดที่ ๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
                             - ทำการหล่อคาน คสล. โครงหลังคา แล้วเสร็จ
                             - ทำการติดตั้งโครงสร้างหลังคาและส่วนประกอบทั้งหมดพร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ
                             - ทำการมุงหลังคา แล้วเสร็จ
                             - ทำการก่ออิฐผนังชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จประมาณ ๘๐%
                             - ทำการฉาบปูนผนังชั้นที่ ๑-๓ แล้วเสร็จประมาณ ๘๐%
                             - ทำการติดตั้งประตู หน้าต่างชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็จประมาณ ๕๐%
                             - ทำการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น ๑  แล้วเสร็จประมาณ ๕๐%
                             - ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จประมาณ ๕๐% ให้แล้วเสร็จ 
                       ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๐  วัน
                      งวดที่ ๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
                            - ทำผิวพื้นต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
                            - ทำผิวผนังทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
                            - ทำการติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
                            - ทำการติดตั้งฝ้าเพดานแล้วเสร็จประมาณ ๘๐%
                            - ทำการติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จประมาณ ๙๐%
                            - งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จประมาณ ๕๐%
                            - ติดตั้ง SWITCH และโคมไฟฟ้า แล้วเสร็จประมาณ 50%  
                      ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๐  วัน
                      งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
                           - ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
                            -งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
                            -งานเฟอร์นิเจอร์ และติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
                            - งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
                            - ทดสอบงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่น ๆ ทั้งหมด
                           -ปฏิบัติงานส่วนที่เหลือ ให้แล้วเสร็จตามตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
                       ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

          ๗. วงเงินในการจัดหา 
                      เงินงบประมาณโครงการ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                      ราคากลาง ๑๒,๐๗๗,๑๐๐.๐๐ บาท

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
                      สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ๑๓๐ หมู่ ๑๑ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
                      โทรศัพท์ ๐๗๕-๔๔๖๑๕๔
                      โทรสาร ๐๗๕-๔๔๖๑๕๔
                      เว็บไซต์ http://cdans.bpi.ac.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย