( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (ชุดโนรา)
 
             วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (ชุดโนรา) ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ชุดโนรา จำนวน ๖   ชุด
                 ๒.  ชุดโนราโบราณ จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช
                   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ๑๓๐ ม.๑๑ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ๑๓๐ ม.๑๑ ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://cdans.bpi.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๔๔๖๑๕๔ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗


(นางวาสนา บุญญาพิทักษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ปฎิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง โสภา เรณุมาศ)
 ครูชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง โสภา เรณุมาศ ครูชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2557