( สำเนา )
ประกาศวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช
เรื่อง สอบราคาซื้อและติดตั้งการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Smart Class Room) จำนวน ๑ ห้อง
 
             วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อและติดตั้งการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Smart Class Room) จำนวน ๑ ห้อง ตามรายการ ดังนี้
                  สอบราคาซื้อและติดตั้งการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Smart Class Room) จำนวน ๑   ห้อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่ เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช
                   ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ วิทยาลัยนาฎศิลปนครศรีธรรมราช ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ สอบราคาซื้อครั้งนี้
                        ๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะ เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                       ๗.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GovernmentProcurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ๑๓๐ หมู่ ๑๑ ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องสำนักงาน วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ๑๓๐ หมู่ ๑๑ ต.ท่าเรือ อำ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://cdans.bpi.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕๔๔๖๑๕๔ ในวันและเวลาราชการ

 


 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นางวาสนา บุญญาพิทักษ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

 
สำเนาถูกต้อง
 
(นาง โสภา เรณุมาศ)
 ครูชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
 โดย นาง โสภา เรณุมาศ ครูชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2558